Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 102 - Bijzondere overeenkomsten

Op voorraad
2017
Boek
Editor(s): Tilleman Bernard, Verbeke Alain-Laurent
Auteur(s): Brulez Pieter, Carette Nicolas, Demarsin Bert, Gladinez T., Tilleman Bernard, Verbeke Alain-Laurent
Recente ontwikkelingen op het vlak van koop
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke cassatierechtspraak verschenen over aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken. Daarnaast wordt in deze bijdrage een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter inzake koop en lastgeving.Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Dit tweede onderdeel gaat in op actuele ontwikkelingen in huurrecht. Focus ligt op het komende Vlaams Huurdecreet (inwerkingtreding voorzien op 1 september 2018). In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd. Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
In de derde bijdrage krijgt u een overzicht van de evoluties en aandachtspunten op het vlak van de zogenaamde "kleine contracten". Daar het in het bestek van deze bijdrage onmogelijk is alle kleine contracten omvattend te analyseren, wordt bewust gekozen voor de hogere rechtspraak als uitgangspunt te hanteren voor een punctuele bespreking van welbepaalde actuele leerstukken. Hierdoor krijgt het publiek een ware update op het vlak van ruil, dading, lening, bewaargeving, ….Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
De laatste bijdrage biedt een kritische analyse van belangrijkste tendensen uit de rechtspraak over aanneming en woningbouw van de voorbije tien jaar. Het uitgangspunt is een grondige stand van zaken aan de hand van de arresten van het Hof van Cassatie in het aannemingsrecht.
ISBN 9789048631612 - Bestelcode 202172401
Themis 102 - Bijzondere overeenkomsten
€ 50,00

Recente ontwikkelingen op het vlak van koop
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke cassatierechtspraak verschenen over aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken. Daarnaast wordt in deze bijdrage een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter inzake koop en lastgeving.Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Dit tweede onderdeel gaat in op actuele ontwikkelingen in huurrecht. Focus ligt op het komende Vlaams Huurdecreet (inwerkingtreding voorzien op 1 september 2018). In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd. Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
In de derde bijdrage krijgt u een overzicht van de evoluties en aandachtspunten op het vlak van de zogenaamde "kleine contracten". Daar het in het bestek van deze bijdrage onmogelijk is alle kleine contracten omvattend te analyseren, wordt bewust gekozen voor de hogere rechtspraak als uitgangspunt te hanteren voor een punctuele bespreking van welbepaalde actuele leerstukken. Hierdoor krijgt het publiek een ware update op het vlak van ruil, dading, lening, bewaargeving, ….Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
De laatste bijdrage biedt een kritische analyse van belangrijkste tendensen uit de rechtspraak over aanneming en woningbouw van de voorbije tien jaar. Het uitgangspunt is een grondige stand van zaken aan de hand van de arresten van het Hof van Cassatie in het aannemingsrecht.


Inhoudstafel

KOOP – OVERZICHT RECHTSPRAAK 2014-2017I. GEMENE KOOPA. TotstandkomingB. Vrijwaring voor uitwinningC. Verplichting tot conforme leveringD. Vrijwaring voor verborgen gebrekenII. CONSUMENTENKOOPIII. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDIV. WEENS KOOPVERDRAG NAAR EEN VLAAMS (WONING)HUURRECHT. EEN EERSTE VERKENNING I. INLEIDINGII. DE REGIONALISERING VAN DE FEDERALE HUURWETGEVINGA. Reikwijdte van de regionaliseringB. Verhouding tot het algemeen verbintenissenrechtC. Explosie van huurregimesIII. OVERZICHT VAN WETGEVENDE INITIATIEVENIV. VOORONTWERP VLAAMS HUURDECREETA. DoelstellingenB. Legistieke vormgevingC. ToepassingsgebiedD. Inhoudelijke regeling (m.i.v. procedure)E. Overgangsregeling DE “KLEINE CONTRACTEN”: BLOEMLEZING UIT DE RECHTSPRAAK VAN DE HOOGSTE RECHTSCOLLEGES I. TEN GELEIDE: OPZET EN INHOUDII. LENINGA. Definitie en overzichtB. Bruiklening: restitutieplicht als resultaatsverbintenisC. Bruiklening: het eeuwige kwalificatieprobleemD. Verbruiklening als translatieve overeenkomstE. Lening op interest: het probleem van vervroegde terugbetalingIII. RUILA. Definitie en overzichtB. Ruil (met opleg)IV. DADINGA. Definitie en overzichtB. Dading en overheidsopdrachten: Hof van JustitieC. Dading in het kader van de sluiting van ondernemingenD. Transactionele verdelingenE. Opzegbaarheid van verbintenissen aangegaan in een dadingF. Relativiteit en externe werking van de dadingG. Dading en indeplaatsstellingH. Dading en bevoegdheidV. LIJFRENTE EN KANSCONTRACTVI. BEWAARGEVING EN SEKWESTERA. Definitie en overzichtB. Onderscheid tussen vrijwillige bewaargeving en bewaargeving uit noodzaakC. Bewaargeving: bewaking en teruggaveverplichtingD. SekwesterVII. BORGTOCHTA. Definitie en overzichtB. Kwijtschelding jegens medeborg & hoofdelijke borgtochtC. Restrictieve interpretatie van de borgtochtD. Borgtocht en subrogatie VIJF TENDENSEN IN TIEN JAAR CASSATIE OVER AANNEMING I. EERSTE TENDENS: (HER)WAARDERING VAN DE UITGEDRUKTE PARTIJWILA. KwalificatieB. Aanneming en huurC. Aanneming en arbeid in dienstverbandII. TWEEDE TENDENS: INVLOED DEONTOLOGISCHE PLICHTENLEER OP KWALIFICATIEVRAAGIII. DERDE TENDENS: VERSTERKING POSITIE ONDERAANNEMER BIJ FAILLISSEMENTA. Rechtstreekse vordering (artikel 1798 BW)B. Hervorming PandwetIV. VIERDE TENDENS: VERSTERKING POSITIE EINDVERKRIJGER BIJ OPEENVOLGENDE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMSTENA. Eerste constellatie: bouwheer verkoopt huis aan derde – aansprakelijkheidsvordering koper tegen aannemerB. Tweede constellatie: aannemer koopt materialen bij derde – aansprakelijkheidsvordering bouwheer tegen verkoperC. Gevolgen van de kwalitatieve rechtsvordering: twee spanningsveldenV. VIJFDE TENDENS: VERFIJNING VAN DE SANCTIE BIJ INBREUKEN OP DWINGENDE WETGEVINGA. Rechtmatig belang betalingsvordering aannemerB. Toegang tot het beroepVI. CONCLUSIE

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief