Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 102 - Bijzondere overeenkomsten

Op voorraad
168 p.
2017
Boek
Editor(s): Tilleman Bernard, Verbeke Alain-Laurent
Auteur(s): Brulez Pieter, Carette Nicolas, Bert Demarsin, Gladinez Tom, Bernard Tilleman, Verbeke Alain-Laurent
Is onderdeel van de reeks Themis

Recente ontwikkelingen op het vlak van koop
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke cassatierechtspraak verschenen over aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken. Daarnaast wordt in deze bijdrage een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter inzake koop en lastgeving.

Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Dit tweede onderdeel gaat in op actuele ontwikkelingen in huurrecht. Focus ligt op het komende Vlaams Huurdecreet (inwerkingtreding voorzien op 1 september 2018). In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd. Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.

Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
In de derde bijdrage krijgt u een overzicht van de evoluties en aandachtspunten op het vlak van de zogenaamde "kleine contracten". Daar het in het bestek van deze bijdrage onmogelijk is alle kleine contracten omvattend te analyseren, wordt bewust gekozen voor de hogere rechtspraak als uitgangspunt te hanteren voor een punctuele bespreking van welbepaalde actuele leerstukken. Hierdoor krijgt het publiek een ware update op het vlak van ruil, dading, lening, bewaargeving, ….

Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
De laatste bijdrage biedt een kritische analyse van belangrijkste tendensen uit de rechtspraak over aanneming en woningbouw van de voorbije tien jaar. Het uitgangspunt is een grondige stand van zaken aan de hand van de arresten van het Hof van Cassatie in het aannemingsrecht.

ISBN 9789048631612 - Bestelcode 202172401
Themis 102 - Bijzondere overeenkomsten
€ 50,00

Recente ontwikkelingen op het vlak van koop
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke cassatierechtspraak verschenen over aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken. Daarnaast wordt in deze bijdrage een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter inzake koop en lastgeving.

Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Dit tweede onderdeel gaat in op actuele ontwikkelingen in huurrecht. Focus ligt op het komende Vlaams Huurdecreet (inwerkingtreding voorzien op 1 september 2018). In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd. Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.

Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
In de derde bijdrage krijgt u een overzicht van de evoluties en aandachtspunten op het vlak van de zogenaamde "kleine contracten". Daar het in het bestek van deze bijdrage onmogelijk is alle kleine contracten omvattend te analyseren, wordt bewust gekozen voor de hogere rechtspraak als uitgangspunt te hanteren voor een punctuele bespreking van welbepaalde actuele leerstukken. Hierdoor krijgt het publiek een ware update op het vlak van ruil, dading, lening, bewaargeving, ….

Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
De laatste bijdrage biedt een kritische analyse van belangrijkste tendensen uit de rechtspraak over aanneming en woningbouw van de voorbije tien jaar. Het uitgangspunt is een grondige stand van zaken aan de hand van de arresten van het Hof van Cassatie in het aannemingsrecht.


Inhoudstafel

KOOP – OVERZICHT RECHTSPRAAK 2014-2017

I. GEMENE KOOP

A. Totstandkoming

B. Vrijwaring voor uitwinning

C. Verplichting tot conforme levering

D. Vrijwaring voor verborgen gebreken

II. CONSUMENTENKOOP

III. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

IV. WEENS KOOPVERDRAG

 

NAAR EEN VLAAMS (WONING)HUURRECHT. EEN EERSTE VERKENNING

I. INLEIDING

II. DE REGIONALISERING VAN DE FEDERALE HUURWETGEVING

A. Reikwijdte van de regionalisering

B. Verhouding tot het algemeen verbintenissenrecht

C. Explosie van huurregimes

III. OVERZICHT VAN WETGEVENDE INITIATIEVEN

IV. VOORONTWERP VLAAMS HUURDECREET

A. Doelstellingen

B. Legistieke vormgeving

C. Toepassingsgebied

D. Inhoudelijke regeling (m.i.v. procedure)

E. Overgangsregeling

 

DE “KLEINE CONTRACTEN”: BLOEMLEZING UIT DE RECHTSPRAAK VAN DE HOOGSTE RECHTSCOLLEGES

I. TEN GELEIDE: OPZET EN INHOUD

II. LENING

A. Definitie en overzicht

B. Bruiklening: restitutieplicht als resultaatsverbintenis

C. Bruiklening: het eeuwige kwalificatieprobleem

D. Verbruiklening als translatieve overeenkomst

E. Lening op interest: het probleem van vervroegde terugbetaling

III. RUIL

A. Definitie en overzicht

B. Ruil (met opleg)

IV. DADING

A. Definitie en overzicht

B. Dading en overheidsopdrachten: Hof van Justitie

C. Dading in het kader van de sluiting van ondernemingen

D. Transactionele verdelingen

E. Opzegbaarheid van verbintenissen aangegaan in een dading

F. Relativiteit en externe werking van de dading

G. Dading en indeplaatsstelling

H. Dading en bevoegdheid

V. LIJFRENTE EN KANSCONTRACT

VI. BEWAARGEVING EN SEKWESTER

A. Definitie en overzicht

B. Onderscheid tussen vrijwillige bewaargeving en bewaargeving uit noodzaak

C. Bewaargeving: bewaking en teruggaveverplichting

D. Sekwester

VII. BORGTOCHT

A. Definitie en overzicht

B. Kwijtschelding jegens medeborg & hoofdelijke borgtocht

C. Restrictieve interpretatie van de borgtocht

D. Borgtocht en subrogatie

 

VIJF TENDENSEN IN TIEN JAAR CASSATIE OVER AANNEMING

I. EERSTE TENDENS: (HER)WAARDERING VAN DE UITGEDRUKTE PARTIJWIL

A. Kwalificatie

B. Aanneming en huur

C. Aanneming en arbeid in dienstverband

II. TWEEDE TENDENS: INVLOED DEONTOLOGISCHE PLICHTENLEER OP KWALIFICATIEVRAAG

III. DERDE TENDENS: VERSTERKING POSITIE ONDERAANNEMER BIJ FAILLISSEMENT

A. Rechtstreekse vordering (artikel 1798 BW)

B. Hervorming Pandwet

IV. VIERDE TENDENS: VERSTERKING POSITIE EINDVERKRIJGER BIJ OPEENVOLGENDE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN

A. Eerste constellatie: bouwheer verkoopt huis aan derde – aansprakelijkheidsvordering koper tegen aannemer

B. Tweede constellatie: aannemer koopt materialen bij derde – aansprakelijkheidsvordering bouwheer tegen verkoper

C. Gevolgen van de kwalitatieve rechtsvordering: twee spanningsvelden

V. VIJFDE TENDENS: VERFIJNING VAN DE SANCTIE BIJ INBREUKEN OP DWINGENDE WETGEVING

A. Rechtmatig belang betalingsvordering aannemer

B. Toegang tot het beroep

VI. CONCLUSIE

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Bernard Tilleman is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Bert Demarsin studeerde rechten aan de KU Leuven (1999-2002, magna cum laude) en aan de Université Paris I / Panthéon-Sorbonne (2003, magna cum laude). In 2008 promoveerde hij als aspirant FWO aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Authenticiteit en contracteren omtrent kunst – Een rechtsvergelijkende analyse” (promotor prof. dr. B. Tilleman – copromotor prof. dr. A.-L. Verbeke).

Bert Demarsin was postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven (2008-2011), met een onderzoeksproject getiteld “Provenancegeschillen in de internationale kunsthandel”. Dit onderzoek werd andermaal gefinancierd door het FWO-Vlaanderen. Daarnaast was Bert Demarsin als BAEF research fellow verbonden aan Stanford Law School (USA), waar hij een deel van zijn postdoctoraal onderzoek voerde.

Onderzoeksmatig is Bert Demarsin verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en leidt hij het Art, Law & Management Research Programme, een interdisciplinair onderzoeksplatform. Het zwaartepunt van zijn onderzoek spitst zich toe op het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht en meer algemeen het vergelijkend verbintenissenrecht, contractenrecht en goederenrecht, alsook de daarmee verbonden vraagstukken van IPR. Aldus is hij auteur van tal van publicaties in de voormelde rechtsdomeinen.

Op onderwijsvlak is Bert Demarsin als docent Inleiding tot de rechtswetenschap actief in de rechtenopleiding van de KU Leuven, de KULAK en de Campus Brussel. Daarnaast is hij docent Inleiding tot het recht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KUL) en doceerde hij Introduction to Western Legal Systems aan de Bijzondere Faculteit voor Kerkelijk Recht (KUL). Sinds 2013 verzorgt hij het onderwijs van het mastervak Kunst- en cultureel erfgoedrecht van de rechtenopleiding van de KU Leuven en begeleidt hij de bijhorende masterproeven. De hoofdaanstelling van Bert Demarsin ligt evenwel aan de Campus Brussel waar hij naast het voormelde Inleiding tot de rechtswetenschap aan de rechtenstudenten tevens Rechtsmethodiek doceert, alsook het vak Burgerlijk Recht in de opleiding Handelswetenschappen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief