Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek Belasting Toegevoegde Waarde

Op voorraad
567 p.
2017
Boek
Editor(s): Massin Ivan, Stas D., Vyncke Kenneth
Auteur(s): De Vlieger Daan, Debelva Filip, Degadt Charlotte, Heirman Joaquim, Vanbiervliet F., Vandendriessche P.

Dit boek is gewijd aan de moeilijk te doorgronden en net daarom zo intrigerende belasting “over de toegevoegde waarde”. Ofschoon de meesten van ons dagelijks met btw te maken krijgen, blijkt deze belasting nog (te) weinig gekend en verkend.

Wat volgt, beoogt een didactisch verantwoorde inleiding tot het geldende btw-recht aan de hand van praktische voorbeelden. Het geldende recht is pluriform. Centraal staat de Belgische regelgeving, met bijzondere aandacht voor het Btw-Wetboek en de uitvoeringsbesluiten. De tekst besteedt echter ook ruim aandacht aan de administratieve en doctrinaire standpunten, de Europese richtlijnen en verordening, en de nationale en supranationale arresten.

Bijzondere zorg gaat uit naar de ontsluiting van al deze rechtsbronnen, onder meer via het opnemen van referenties naar het Btw-Wetboek en de uitvoeringsbesluiten in de marge van de tekst en via een uitgebreid trefwoordenregister. De opbouw van het boek sluit bewust nauw aan bij de opbouw van het btw-recht zelf, dat qua structuur en logica overigens niet zo veel verschilt van andere belastingen als ons soms wordt voorgehouden.

Inhoudelijk is gestreefd naar een evenwicht tussen materiële en procedurele vragen, tussen Europees en nationaal recht en tussen de voornaamste leerstukken. Ofschoon een handboek een objectieve, zakelijke benadering vergt, wordt een kritische analyse niet uit de weg gegaan. Uit de tekst spreekt de spanning tussen genie en pragmatisme die inherent is aan het btw-recht. De grote ambitie van btw-neutraliteit, bijwijlen geniaal vormgegeven in Europese en nationale regelgeving en rechtspraak, beantwoordt lang niet altijd aan de realiteit. Als stoorzenders fungeren onder meer de zware administratieve en financiële lasten in hoofde van de belastingplichtigen (deels weliswaar ingegeven door gerechtvaardigde anti-fraude bekommernissen), het complexe systeem van vrijstellingen van belastingplicht en het onderlinge wantrouwen tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Dit boek richt zich tot een veelzijdig publiek.

  • Vooreerst wil het een handig leerinstrument vormen voor studenten die tijdens hun vorming kennismaken met de btw-fiscaliteit.
  • Practici (juristen, fiscalisten, economisten, accountants, belastingconsulenten, boekhouders, bedrijfsjuristen, ...) zullen de praktische meerwaarde van het handboek weten te appreciëren.
  • Niet-specialisten en zelfs niet-fiscalisten ten slotte, voor wie het btw-recht nog te dikwijls onbekend en onbemind terrein blijft, zullen wellicht met verwondering vaststellen dat veel van de hier behandelde rechtsvragen ook in andere domeinen van het recht rijzen.
ISBN 9789048631292 - Bestelcode 202177001
Handboek Belasting Toegevoegde Waarde
€ 75,00
Studenten € 40,00

Dit boek is gewijd aan de moeilijk te doorgronden en net daarom zo intrigerende belasting “over de toegevoegde waarde”. Ofschoon de meesten van ons dagelijks met btw te maken krijgen, blijkt deze belasting nog (te) weinig gekend en verkend.

Wat volgt, beoogt een didactisch verantwoorde inleiding tot het geldende btw-recht aan de hand van praktische voorbeelden. Het geldende recht is pluriform. Centraal staat de Belgische regelgeving, met bijzondere aandacht voor het Btw-Wetboek en de uitvoeringsbesluiten. De tekst besteedt echter ook ruim aandacht aan de administratieve en doctrinaire standpunten, de Europese richtlijnen en verordening, en de nationale en supranationale arresten.

Bijzondere zorg gaat uit naar de ontsluiting van al deze rechtsbronnen, onder meer via het opnemen van referenties naar het Btw-Wetboek en de uitvoeringsbesluiten in de marge van de tekst en via een uitgebreid trefwoordenregister. De opbouw van het boek sluit bewust nauw aan bij de opbouw van het btw-recht zelf, dat qua structuur en logica overigens niet zo veel verschilt van andere belastingen als ons soms wordt voorgehouden.

Inhoudelijk is gestreefd naar een evenwicht tussen materiële en procedurele vragen, tussen Europees en nationaal recht en tussen de voornaamste leerstukken. Ofschoon een handboek een objectieve, zakelijke benadering vergt, wordt een kritische analyse niet uit de weg gegaan. Uit de tekst spreekt de spanning tussen genie en pragmatisme die inherent is aan het btw-recht. De grote ambitie van btw-neutraliteit, bijwijlen geniaal vormgegeven in Europese en nationale regelgeving en rechtspraak, beantwoordt lang niet altijd aan de realiteit. Als stoorzenders fungeren onder meer de zware administratieve en financiële lasten in hoofde van de belastingplichtigen (deels weliswaar ingegeven door gerechtvaardigde anti-fraude bekommernissen), het complexe systeem van vrijstellingen van belastingplicht en het onderlinge wantrouwen tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Dit boek richt zich tot een veelzijdig publiek.

  • Vooreerst wil het een handig leerinstrument vormen voor studenten die tijdens hun vorming kennismaken met de btw-fiscaliteit.
  • Practici (juristen, fiscalisten, economisten, accountants, belastingconsulenten, boekhouders, bedrijfsjuristen, ...) zullen de praktische meerwaarde van het handboek weten te appreciëren.
  • Niet-specialisten en zelfs niet-fiscalisten ten slotte, voor wie het btw-recht nog te dikwijls onbekend en onbemind terrein blijft, zullen wellicht met verwondering vaststellen dat veel van de hier behandelde rechtsvragen ook in andere domeinen van het recht rijzen.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF

HOOFDSTUK I. ALGEMENE INLEIDING. HISTORIEK, WERKING EN KENMERKEN VAN HET BTW-STELSEL
Afdeling 1: Historiek 
Afdeling 2: Werking in vergelijking met vroegere omzetbelastingen 
Afdeling 3: Werking in de internationale sfeer 
Afdeling 4: Werking binnen de Europese Unie 
Afdeling 5: Terminologie 
Afdeling 6: Vergelijking met andere belastingen 
Afdeling 7: Europese inslag en rechtsbronnen 
Afdeling 8: Geharmoniseerde belasting 
Afdeling 9: Opbrengst en verdeling 
Afdeling 10: Misbruik 
Afdeling 11: Essentialia

HOOFDSTUK II. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED 
Afdeling 1: Algemeen 
Afdeling 2: Het begrip binnenland 
Afdeling 3: De begrippen derde land en derdelandsgebied 
Afdeling 4: Soorten verrichtingen

HOOFDSTUK III. BELASTINGPLICHTIGEN 
Afdeling 1: Definitie van belastingplichtige en essentiële kenmerken 
Afdeling 2: Begin en einde van belastingplicht 
Afdeling 3: Soorten belastingplichtigen

HOOFDSTUK IV. LEVERING VAN GOEDEREN 
Afdeling 1: Belastbare levering 
Afdeling 2: Met levering gelijkgestelde handelingen 
Afdeling 3: Geen belastbare levering 
Afdeling 4: Plaats 
Afdeling 5: Tijdstip 
Afdeling 6: Belastbaar feit en opeisbaarheid

HOOFDSTUK V. DIENSTEN 
Afdeling 1: Belastbare dienst 
Afdeling 2: Met dienst gelijkgestelde handelingen 
Afdeling 3: Geen belastbare dienst 
Afdeling 4: Plaats 
Afdeling 5: Tijdstip 
Afdeling 6: Belastbaar feit en opeisbaarheid

HOOFDSTUK VI. INVOER VAN GOEDEREN 
Afdeling 1: Belastbare invoer 
Afdeling 2: Douane- en btw-status van ingevoerde goederen 
Afdeling 3: Plaats 
Afdeling 4: Tijdstip, belastbaar feit, opeisbaarheid

HOOFDSTUK VII. INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING VAN GOEDEREN 
Afdeling 1: Historiek 
Afdeling 2: Belastbare intracommunautaire verwerving 
Afdeling 3: Met intracommunautaire verwerving gelijkgestelde handelingen 
Afdeling 4: Plaats 
Afdeling 5: Tijdstip, belastbaar feit, opeisbaarheid

HOOFDSTUK VIII. MAATSTAF VAN HEFFING 
Afdeling 1: Handelingen met tegenprestatie 
Afdeling 2: Handelingen zonder tegenprestatie 
Afdeling 3: Bijzondere gevallen

HOOFDSTUK IX. TARIEF 
Afdeling 1: Algemeen 
Afdeling 2: Bijzondere gevallen

HOOFDSTUK X. VRIJSTELLINGEN 
Afdeling 1: Vrijstelling met behoud van recht op aftrek 
Afdeling 2: Vrijstelling zonder behoud van recht op aftrek

HOOFDSTUK XI. AFTREK 
Afdeling 1: Algemeen 
Afdeling 2: Rechthebbenden 
Afdeling 3: Omvang recht op aftrek 
Afdeling 4: Uitoefening recht op aftrek 
Afdeling 5: Gemengde belastingplicht

HOOFDSTUK XII. HERZIENING VAN AFTREK 
Afdeling 1: Inleiding 
Afdeling 2: Niet-bedrijfsmiddelen 
Afdeling 3: Bedrijfsmiddelen 
Afdeling 4: Herziening bij gemengde belastingplicht
Afdeling 5: Herziening bij verandering btw-statuut 
Afdeling 6: Modaliteiten

HOOFDSTUK XIII. TERUGGAAF 
Afdeling 1: Inleiding 
Afdeling 2: Teruggaaf aan belastingplichtigen die in België aangiften moeten indienen 
Afdeling 3: Teruggaaf aan belastingplichtigen die in België geen aangiften moeten indienen
Afdeling 4: Overige oorzaken van teruggaaf

HOOFDSTUK XIV. VOLDOENING
Afdeling 1: Principe
Afdeling 2: Ontvanger is schuldenaar
Afdeling 3: Handelingen door buitenlandse belastingplichtigen 
Afdeling 4: Levering van gas en elektriciteit 
Afdeling 5: Het begrip vaste inrichting
Afdeling 6: Aanvullende btw bij deskundige schatting
Afdeling 7: Medecontractant is schuldenaar
Afdeling 8: Voldoening bij invoer
Afdeling 9: Hoofdelijke aansprakelijkheid

HOOFDSTUK XV. VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
Afdeling 1: Algemeen overzicht
Afdeling 2: Belastingplichtigen met recht op aftrek
Afdeling 3: Niet tot indiening van periodieke aangifte gehouden belastingplichtigen 
Afdeling 4: Samenvattende tabel
Afdeling 5: Buitenlandse (niet in België gevestigde) belastingplich-tigen
Afdeling 6: Strafbepalingen

HOOFDSTUK XVI. PROCEDURE
Afdeling 1: Administratieve fase 
Afdeling 2: Gerechtelijke fase

TREFWOORDENREGISTER

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief