Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De huurprijs

Op voorraad
2008
Boek
Auteur(s): Dambre Maarten
In dit boek worden de financiële aspecten van de huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed onderzocht. Zowel de huurprijs, de kosten en lasten als de huurwaarborg worden grondig ontleed. Daarnaast biedt deze uitgave ook een concrete aanzet om te komen tot een objectieve bepaling van de normale huurwaarde van woningen en kent daarbij een rol toe aan paritair samengestelde huurcommissies. Daarnaast worden er tal van voorstellen gedaan om het bestaande huurrecht te moderniseren en te verbeteren, onder meer op het gebied van de huurprijsherziening, de aanrekening van kosten en de huurwaarborg.
ISBN 9789048600748 - Bestelcode 202082301
De huurprijs
€ 129,00

In dit boek worden de financiële aspecten van de huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed onderzocht. Zowel de huurprijs, de kosten en lasten als de huurwaarborg worden grondig ontleed. Daarnaast biedt deze uitgave ook een concrete aanzet om te komen tot een objectieve bepaling van de normale huurwaarde van woningen en kent daarbij een rol toe aan paritair samengestelde huurcommissies. Daarnaast worden er tal van voorstellen gedaan om het bestaande huurrecht te moderniseren en te verbeteren, onder meer op het gebied van de huurprijsherziening, de aanrekening van kosten en de huurwaarborg.


Inhoudstafel

INLEIDEND DEEL

HOOFDSTUK I. AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSOBJECT EN ONDERZOEKSMETHODE

HOOFDSTUK II. PLAN
Afdeling 1. Kort overzicht van de inhoud van het boek
Afdeling 2. Redactionele opmerkingen

DEEL I. DE CONTRACTVRIJHEID EN DE DAARAAN GESTELDE BEPERKINGEN

HOOFDSTUK I. HET BEGINSEL VAN DE CONTRACTVRIJHEID
Afdeling 1. Begripsomschrijving
Afdeling 2. Contractvrijheid als algemeen rechtsbeginsel
Afdeling 3. Wettelijke aanknopingspunten en beperkingen

HOOFDSTUK II. TOEPASSING VAN HET BEGINSEL VAN DE CONTRACTVRIJHEID IN HET HUURRECHT
Afdeling 1. De vrije keuze voor de aanvaarding van een specifiek huurstelsel
Afdeling 2. Afwijking van de aanvullende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de huur van onroerende goederen

HOOFDSTUK III. AAN DE CONTRACTVRIJHEID OP HET GEBIED VAN HUUR GESTELDE BEPERKINGEN
Afdeling 1. De openbare orde in het huurrecht
Afdeling 2. Bepalingen van dwingend recht in het huurrecht

DEEL II. DE HUURPRIJS

HOOFDSTUK I. DE HUURPRIJS ALS ESSENTIEEL EN CONSTITUTIEF BESTANDDEEL VAN DE HUUROVEREENKOMST
Afdeling 1. Principe: geen huurovereenkomst zonder huurprijs
Afdeling 2. Overeenkomst onder bezwarende titel
Afdeling 3. Aankondiging huurprijs bij publieke te huurstelling
Afdeling 4. Onderscheid met andere overeenkomsten

HOOFDSTUK II. WETTELIJKE REGELINGEN IN VERBAND MET DE BEPALING EN AANPASSING VAN DE HUURPRIJS
Afdeling 1. Beknopt overzicht van de actuele regeling met betrekking tot de bepaling en aanpassing van de huurprijs
Afdeling 2. De tijdelijke huurwetten en de huurprijsbeperking
Afdeling 3. Conformiteit met het EVRM van overheidsregelen strekkende tot huurprijsbeperking

HOOFDSTUK III. BEPERKINGEN AAN DE CONTRACTVRIJHEID BIJ DE BEPALING VAN DE HUURPRIJS
Afdeling 1. De Antidiscriminatiewetgeving
Afdeling 2. De strijd tegen de huisjesmelkerij
Afdeling 3. Overzicht van de bestaande beperkingen aan de contractvrijheid bij het vaststellen van de huurprijs

HOOFDSTUK IV. WETGEVENDE EN ANDERE INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN DE OBJECTIVERING VAN DE HUURPRIJZEN
Afdeling 1. Probleemstelling
Afdeling 2. De pilootexperimenten betreffende paritaire huurcommissies
Afdeling 3. Wetsvoorstel nr. 51-1788/1 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten
Afdeling 4. Wetsvoorstel nr. 51-1899 tot objectivering van en controle op de huurprijzen van woningen

HOOFDSTUK V. VOORSTEL TOT OBJECTIVERING VAN DE HUURPRIJZEN OP HET GEBIED VAN WONINGHUUR
Afdeling 1. Het grondrecht op behoorlijke huisvesting
Afdeling 2. Instrumentarium ten dienste van een objectivering van de huurprijzen
Afdeling 3. Elementen van buitenlands recht
Afdeling 4. De invoering van een objectieve huurprijs, huurcommissies en verhuurtoelagen

HOOFDSTUK VI. DE VERBINTENIS VAN DE HUURDER TOT BETALING VAN DE HUURPRIJS
Afdeling 1. Principe
Afdeling 2. Tijdstip van betaling
Afdeling 3. Plaats, wijze en kosten van betaling
Afdeling 4. Betaling van de huurprijs aan een derde
Afdeling 5. Betaling van de huurprijs door een derde
Afdeling 6. Verplichting tot betaling van de contractkosten
Afdeling 7. Overmacht en tenietgaan van het gehuurde goed
Afdeling 8. Wisselwerking tussen de genotsderving van de huurder en de betaling van de huurprijs
Afdeling 9. Te late betaling van de huurprijs, moratoire interest, strafbeding en dwangsom
Afdeling 10. Ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling van de huur
Afdeling 11. Uitstelbevoegdheid van de rechter
Afdeling 12. Verjaring van de vordering tot betaling van achterstallige huur
Afdeling 13. Bescherming van het privéleven in geval van wanbetaling

HOOFDSTUK VII. INDEXERING VAN DE BASISHUURPRIJS
Afdeling 1. Principe van de indexering
Afdeling 2. Toepassingsgebied van artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek
Afdeling 3. Mechanisme van de indexaanpassing
Afdeling 4. Sanctieregeling
Afdeling 5. Verjaring, afstand van recht en rechtsmisbruik
Afdeling 6. Huurprijswijziging in Nederland
Afdeling 7. Huurprijsherziening in Frankrijk

HOOFDSTUK VIII. TERUGVORDERING VAN TE VEEL BETAALDE HUURPRIJS EN INDEXERINGEN DOOR DE HUURDER

DEEL III. DE KOSTEN EN LASTEN

HOOFDSTUK I. BEPALING VAN DE SCHULDENAAR VAN DE KOSTEN EN LASTEN
Afdeling 1. Begrip kosten en lasten
Afdeling 2. Contractvrijheid of rechtsdwang
Afdeling 3. Tenlastelegging van kosten en lasten bij ontstentenis van contractuele regeling

HOOFDSTUK II. AANREKENING VAN KOSTEN EN LASTEN
Afdeling 1. Dwingende voorwaarden
Afdeling 2. Regeling voor gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van gebouwen
Afdeling 3. Dwingend recht
Afdeling 4. Verjaring van de vordering van de verhuurder tot betaling van de kosten en lasten

HOOFDSTUK III. TERUGVORDERING VAN TE VEEL BETAALDE KOSTEN DOOR DE HUURDER

DEEL IV. ZEKERHEIDSRECHTEN

HOOFDSTUK I. DE VERBINTENIS VAN DE HUURDER OM TE STOFFEREN EN HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER
Afdeling 1. De verbintenis van de huurder om te stofferen met voldoende huisraad
Afdeling 2. Het voorrecht van de verhuurder (artikel 20, 1° Hypotheekwet)

HOOFDSTUK II. DE HUURWAARBORG
Afdeling 1. Algemeen huurrecht
Afdeling 2. Woninghuur: dwingend recht
Afdeling 3. Voorstellen tot legislatieve verbetering

HOOFDSTUK III. PAND EN FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT
Afdeling 1. Roerend goed ander dan een geldsom als huurwaarborg
Afdeling 2. Geldsom of rekeningtegoed als huurwaarborg
Afdeling 3. De Wet van 15 december 2004 op de financiële zekerheden

DEEL V. SAMENVATTING EN BESLUIT: NAAR EEN MODERN HUURPRIJZENRECHT?
Afdeling I. Situering van de contractvrijheid
Afdeling II. Uitschakeling van de contractvrijheid bij de huurprijsbepaling naar Belgisch recht de lege lata
Afdeling III. De objectivering van de huurprijzen in het buitenland
Afdeling IV. Invoering van een stelsel tot objectivering van de woninghuurprijzen
Afdeling V. Aandachtspunten bij de technische uitwerking van een objectiveringstelsel
Afdeling VI. Hervorming van het stelsel van herziening van de huurprijs
Afdeling VII. Andere noodzakelijke verbeteringen om te komen tot een modern huurprijzenrecht
Afdeling VIII. Slotwoord

BIBLIOGRAFIE

TREFWOORDENREGISTER

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief