Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Notariële actualiteit 2016

Op voorraad
194 p.
2017
Boek
Auteur(s): Casman Bvba Helene, Ghysens Annick, van den Hove d'Ertsenryck Stephane, Vermeulen Wim
Is onderdeel van de reeks Notariële rechtsbibliotheek

De steeds sneller veranderende wereld laat ons niet toe stil te blijven staan. Permanente bijscholing is een absolute noodzaak. Ook in het notariaat. De studiekring van de notarissen van het genootschap Oost-Vlaanderen organiseert daarom jaarlijkse verschillende vormingen. Daarbij kiezen ze telkens voor sprekers en onderwerpen die nauw aansluiten bij de leefwereld van notarissen.

"Notariële actualiteit 2016" bundelt de lezingen van 2016. U krijgt bijdragen rond:

  • De erfstelling over de hand
  • Hervorming fiscale aspecten van de schenking van onroerend goed in de drie gewesten anno 2016
  • Samenwoningsovereenkomsten en overeenkomsten tussen samenwoners
  • Notariële aandachtspunten inzake schenkingen
  • De studiekring van het provinciaal genootschap van Oost-Vlaan­deren slaagt er telkens opnieuw in om, met de keuze van de sprekers en met de keuze van de behandelende onderwerpen, nauw aan te sluiten met hetgeen waarmee de notaris dagelijks wordt geconfronteerd.

In onze steeds vlugger veranderende maatschappij, met onze steeds complexere regelgeving, en, gezien de plicht van de notaris om in dit alles “zijn weg te vin­den” ten dienste van de burger, zijn de vergaderingen van de studiekring, met zijn verslagen, zeer nuttig en worden zij door al wie werkzaam is in de notariële wereld zeer geapprecieerd.

ISBN 9789048629466 - Bestelcode 202163203
Notariële actualiteit 2016
€ 85,00
Abonnees € 72,00

De steeds sneller veranderende wereld laat ons niet toe stil te blijven staan. Permanente bijscholing is een absolute noodzaak. Ook in het notariaat. De studiekring van de notarissen van het genootschap Oost-Vlaanderen organiseert daarom jaarlijkse verschillende vormingen. Daarbij kiezen ze telkens voor sprekers en onderwerpen die nauw aansluiten bij de leefwereld van notarissen.

"Notariële actualiteit 2016" bundelt de lezingen van 2016. U krijgt bijdragen rond:

  • De erfstelling over de hand
  • Hervorming fiscale aspecten van de schenking van onroerend goed in de drie gewesten anno 2016
  • Samenwoningsovereenkomsten en overeenkomsten tussen samenwoners
  • Notariële aandachtspunten inzake schenkingen
  • De studiekring van het provinciaal genootschap van Oost-Vlaan­deren slaagt er telkens opnieuw in om, met de keuze van de sprekers en met de keuze van de behandelende onderwerpen, nauw aan te sluiten met hetgeen waarmee de notaris dagelijks wordt geconfronteerd.

In onze steeds vlugger veranderende maatschappij, met onze steeds complexere regelgeving, en, gezien de plicht van de notaris om in dit alles “zijn weg te vin­den” ten dienste van de burger, zijn de vergaderingen van de studiekring, met zijn verslagen, zeer nuttig en worden zij door al wie werkzaam is in de notariële wereld zeer geapprecieerd.


Inhoudstafel

De erfstelling over de hand
door Nele Audenaert

Inleiding
Deel I. De burgerrechtelijke aspecten van een erfstelling over de hand  
§ 1. Constitutieve elementen
§ 2. Erfstellingen over de hand zijn in principe verboden
§ 3. Conclusie
Deel II. De fiscale aspecten van een erfstelling over de hand
§ 1. De erfstelling over de hand bij testament
§ 2. De erfstelling over de hand bij schenking onder de levenden
§ 3. Conclusie: een erfstelling over de hand wordt tweemaal belast
Deel III. Een kritische analyse van de fiscaalrechtelijke gevolgen: nood aan een nieuwe regeling?
§ 1. Enkele fiscaal meer voordelige alternatieven
§ 2. De wenselijkheid van een nieuwe fiscale regeling
Algemene conclusie

Hervorming fiscale aspecten van de schenking van onroerend goed in de drie gewesten anno 2016
door Wim Vermeulen

I. Inleiding
II. Hervorming fiscale aspecten
a. Vlaams Gewest
b. Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‍
c. Waals Gewest
III. Conclusie

Samenwoningsovereenkomsten en overeenkomsten tussen samenwoners
door Hélène Casman

I. Inleiding
II. Samenwoningsvermogensstelsel?
A. Huwelijksvermogensstelsel voor gehuwden
B. Samenwoningsstelsel voor samenwoners?
III. Samenwoningsovereenkomsten
A. Wat bedoelt de wetgever met een samenwoningsovereenkomst?
B. Welke regels beheersen de samenwoningsovereenkomst?
IV. Een samenwoningsovereenkomst overwegen
A. Behoefte aan een conventionele regeling?
B. Is de contractsvrijheid onbeperkt?
C. Wat zeker niet conventioneel kan geregeld worden
D. Mogelijke bedingen van de samenwoningsovereenkomst
V. Overeenkomsten tussen samenwoners
A. Overeenkomsten tussen echtgenoten zijn ook toegelaten
B. Dus zijn overeenkomsten tussen samenwoners uiteraard ook toegelaten
C. Onderhandse overeenkomst – vormvereisten
D. Vereiste van een (geldige) oorzaak
E. Voorwerp
F. Bevrijding bij vooroverlijden van de schuldeiser
VI. Richtlijnen bij het opstellen van de overeenkomst
VII. Toemaat: let op als de samenwoners gaan trouwen
VIII. Voorbeeld van overeenkomst bij gezamenlijke aankoop
Literatuurlijst

Notariële aandachtspunten inzake schenkingen
door Stephane van den Hove d’Ertsenryck

1. Alternatieve schenkingsvormen
1.1. Inleiding
1.2. Enkele beperkingen bij het gebruik van alternatieve schenkingsvormen?
1.3. Welke rol heeft de notaris bij alternatieve schenkingsvormen en wanneer dient hij een notariële schenkingsakte te adviseren?
1.4. Het nut van bewijsstukken en hun redactie
2. Volmacht tot schenken in het kader van een buitengerechtelijke bescherming
2.1. Nut van de volmacht tot schenken
2.2. Vorm en inhoud van de volmacht tot schenken
2.3. Wie als lasthebber aanstellen?
3. Op voorschot of buiten deel: is dit moduleerbaar?
3.1. Onderscheid tussen op voorschot en buiten deel
3.2. Keuze in de schenkingsakte zelf
3.3. Keuze buiten de schenkingsakte – eenzijdige omvorming door de schenker
3.4. Eenzijdige omvorming door de begiftigde
3.5. Overeenkomst tot omvorming
4. Beding van conventionele terugkeer
4.1. Een verplichte clausule in de schenkingsakte?
4.2. Wettelijke keuzemogelijkheden bij de conventionele terugkeer
4.3. Te voorziene clausule bij pluraliteit aan begiftigden
4.4. Enkele aandachtspunten bij een optioneel beding van terugkeer
4.5. Relatieve bescherming van de schenker bij sommige roerende schenkingen
4.6. Clausules om de feitelijke onbeschikbaarheid van de geschonken goederen te temperen
4.7. Beperking van het voorwerp van de terugkeer
4.8. Alternatief voorwerp bij tenietgaan van de geschonken zaak
4.9. Zakelijke subrogatie bij bedongen terugkeer?
4.10. Vergoedingen bij verbeteringswerken of schade aan het geschonken goed
4.11. Bedongen terugkeer in combinatie met andere lasten en voorwaarden
5. Schenking met fideï-commis de residuo
5.1. Begrip
5.2. Begiftigden
5.3. Schenking tussen echtgenoten
5.4. Op voorschot of buiten deel
5.5. Het fideï-commissair vermogen
5.6. De beschikkingsbevoegdheid van de bezwaarde
5.7. Aantasting van de reserve
5.8. Fiscaliteit
6. Enkele alternatieven voor de terugval van vruchtgebruik
7. Ontbinding wegens het niet vervullen van lasten en voorwaarden

De toepassing van artikel 2.7.1.0.6 VCF op uitkeringen van levensverzekeringen
door Annick Ghysens

1. Inleiding
2. Algemene toepassingsvoorwaarden van artikel 2.7.1.0.6 VCF
3. Overzicht
4. De verzekeringnemer is de erflater
4.1. Er is een uitkering bij het overlijden van de erflater
4.2. Er is nog geen uitkering bij het overlijden van de erflater en het overlijden heeft zich voorgedaan vóór 1 januari 2017
5. De verzekeringnemer is de langstlevende echtgenoot van de erflater
5.1. Er is een uitkering bij het overlijden van de erflater
5.1.1. De begunstigde is de langstlevende echtgenoot die met de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap
5.1.2. De begunstigde is de langstlevende echtgenoot die met de erflater gehuwd was onder de scheiding van goederen
5.1.3. De begunstigde is iemand anders
5.2. Er is nog geen uitkering bij het overlijden van de erflater en het overlijden heeft zich voorgedaan vóór 1 januari 2017
5.2.1. De begunstigde is de langstlevende echtgenoot die met de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap
5.2.2. De begunstigde is de langstlevende echtgenoot die met de erflater gehuwd was onder de scheiding van goederen
5.2.3. De begunstigde is iemand anders
5.2.4. De begunstigde was de erflater
6. De verzekeringnemers zijn de erflater en de langstlevende echtgenoot samen
7. De verzekeringnemer is de begunstigde zelf
8. De verzekeringnemer is iemand anders dan de vier voorgaande
8.1. Er is een uitkering bij het overlijden van de erflater
8.2. Er is nog geen uitkering bij het overlijden van de erflater
9. Gevallen waar er pas een uitkering kan gebeuren na het overlijden van de erflater – overlijdens vanaf 1 januari 2017
10. Bijzonder geval: levensverzekering om de bedongen terugkeer van een schenking te waarborgen
11. Spaarrekening met derdenbeding
12. Besluit

 

 

Reeks Notariële Rechtsbibliotheek

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief