Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek fiscale sanctionering

Wordt verwacht
314 p.
2017
Boek
Auteur(s): Michel Maus

Michel Maus heeft het in dit boek over fiscale fraude, belastingontwijking en waarom de overheid er zo moeilijk in slaagt een efficiënt en billijk fiscaal beleid te voeren.

Fiscale fraude en de maatschappij
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren:
het fiscaal straf- en strafprocesrecht. In enge zin omvat dit louter de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven. In ruimere zin omvat het ook de regelgeving met betrekking tot de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

 

ISBN 9789048630561 - Bestelcode 202177000
Handboek fiscale sanctionering
€ 69,00
Studenten € 45,00

Michel Maus heeft het in dit boek over fiscale fraude, belastingontwijking en waarom de overheid er zo moeilijk in slaagt een efficiënt en billijk fiscaal beleid te voeren.

Fiscale fraude en de maatschappij
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren:
het fiscaal straf- en strafprocesrecht. In enge zin omvat dit louter de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven. In ruimere zin omvat het ook de regelgeving met betrekking tot de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

 


Inhoudstafel

DEEL I. ALGEMENE PRINCIPES VAN HET FISCAAL STRAF- EN STRAFPROCESRECHT

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

HOOFDSTUK 2. BELASTINGONTWIJKING EN BELASTINGONTDUIKING
Afdeling 1. Belastingontwijking
Afdeling 2. Belastingontduiking

HOOFDSTUK 3. DE OMVANG VAN DE FISCALE FRAUDE

HOOFDSTUK 4. OORZAKEN VAN DE FISCALE FRAUDE
Afdeling 1. De hoge belastingdruk en de ongelijke verdeling van de belastingdruk
Afdeling 2. De fraudegevoeligheid van het fiscaal systeem
Afdeling 3. De lage pakkans
Afdeling 4. De afkeer tegen het politieke regime
Afdeling 5. De maatschappelijke tolerantie ten aanzien van belastingfraude
Afdeling 6. De complexiteit van de fiscale wetgeving
Afdeling 7. De economische noodzaak

HOOFDSTUK 5. KORT HISTORISCH OVERZICHT VAN HET FISCAAL STRAF- EN STRAFPROCESRECHT
Afdeling 1. De grondslag van het huidige systeem
Afdeling 2. Het Charter van de Belastingplichtige
Afdeling 3. De wijzigingen sinds het Charter van de Belastingplichtige

DEEL II. SANCTIONERING VAN FISCAALRECHTELIJKE INBREUKEN

HOOFDSTUK 1. ADMINISTRATIEVE VERSUS STRAFRECHTELIJKE SANCTIONERING

HOOFDSTUK 2. DE FISCAAL-ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Afdeling 1. Basisprincipes
Afdeling 2. Overzicht van de fiscaal-administratieve sancties

HOOFDSTUK 3. DE FISCAAL-STRAFRECHTELIJKE SANCTIES
Afdeling 1. Bevoegdheid tot het “invoeren” en “opleggen” van fiscaal-strafrechtelijke sancties
Afdeling 2. Overzicht van de fiscale misdrijven
Afdeling 3. Het witwassen van fiscale vermogensvoordelen
Afdeling 4. De strafrechtelijke bestraffing van fiscale misdrijven

HOOFDSTUK 4. DE RECHTSBESCHERMING BIJ DE FISCALE SANCTIONERING
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Fiscaal-administratieve sancties en rechtsbescherming in het licht van artikel 6 EVRM
Afdeling 3. Fiscaal-administratieve sancties en rechtsbescherming in het licht van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM 198

HOOFDSTUK 5. DE BURGERRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN FISCALE FRAUDE
Afdeling 1. De hoofdelijke gehoudenheid van de mededaders en medeplichtigen tot het betalen van de ontdoken belasting
Afdeling 2. De hoofdelijke gehoudenheid van natuurlijke personen en rechtspersonen tot het betalen van de geldboeten en kosten uitgesproken lastens hun aangestelden of bedrijfsleiders
Afdeling 3. De invloed van het fiscaal strafdossier op het burgerlijk fiscaal dossier (Le criminel tient le civil en état)
Afdeling 4. Bijzondere burgerrechtelijke gevolgen

DEEL III. HET FISCAAL STRAFPROCESRECHT

HOOFDSTUK 1. HET FISCAAL VERVOLGINGSBELEID
Afdeling 1. De protagonisten van de fiscale fraudebestrijding

HOOFDSTUK 2. DE START VAN HET FISCAAL ONDERZOEK
Afdeling 1. De strafrechtelijke aangifteverplichting van (fiscale) ambtenaren
Afdeling 2. De strafrechtelijke aangifteverplichting van particulieren
Afdeling 3. Bijzondere fiscale aangifte- en meldingsverplichtingen

HOOFDSTUK 3. DE WEDERZIJDSE SAMENWERKING TUSSEN HET PARKET EN DE FISCUS TIJDENS HET FISCAAL STRAF(ONDERZOEK)
Afdeling 1. Het una via-overleg
Afdeling 2. De mogelijkheden tot bijstand en informatie-uitwisseling van de fiscus naar het parket
Afdeling 3. De mogelijkheden tot informatie-uitwisseling van het parket naar de fiscus

HOOFDSTUK 4. DE INTERNATIONALE SAMENWERKING IN FISCALE STRAFZAKEN
Afdeling 1. De internationale rechtshulp in fiscale strafzaken
Afdeling 2. De internationale samenwerking in fiscale zaken

HOOFDSTUK 5. HET LOT VAN ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS IN FISCALE STRAFZAKEN
Afdeling 1. De definiëring van het begrip onrechtmatig bewijs
Afdeling 2. De gevolgen van het onrechtmatig bewijs

HOOFDSTUK 6. HET VERVAL VAN DE FISCALE STRAFVORDERING
Afdeling 1. Algemeen
Afdeling 2. De verjaring in fiscale strafzaken
Afdeling 3. De fiscaal-strafrechtelijke amnestie
Afdeling 4. De minnelijke schikking
Afdeling 5. Het afsluiten van een dading inzake douane en accijnzen

Michel Maus is licentiaat in de rechten en bijzonder licentiaat in het fiscaal recht (Vrije Universiteit Brussel). In 2005 doctoreerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel in het fiscaal recht met het onderwerp “De grenzen van de fiscale controle”.

Michel Maus is advocaat aan de balie van Brugge en Gent en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij verschillende fiscale vakken doceert waaronder het vak “Fiscaal straf- en strafprocesrecht”. Michel Maus publiceert veelvuldig in het domein van het fiscaal (straf)recht en geeft regelmatig lezingen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief