Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 98 - Personen-en familierecht

Op voorraad
144 p.
2017
Boek
Auteur(s): Boone Ingrid, Declerck Charlotte, Du Mongh Johan, Senaeve Patrick
Is onderdeel van de reeks Themis

Het Personen- en Familierecht is voortdurend onderhevig aan talrijke en ingrijpende wijzigingen en evoluties.  Op de Themis-vormingsdagen besteden wij dan ook de nodige aandacht aan de wijzigingen van de afgelopen jaren.

Sinds 2014 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld op prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid van tal van bepalingen van de afstammingswet 2006 in vraag werd gesteld. Wij analyseren in een eerste bijdrage deze rechtspraak alsook (vaak onuitgegeven) rechtspraak inzake afstamming van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters sinds 2014.

Bij het volgende thema worden in de eerste plaats de wetswijzigingen toegelicht die van belang zijn voor de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Vervolgens wordt recente rechtspraak inzake de onderhoudsuitkering op grond van artikel 301 BW van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie besproken.

De derde lezing beoogt de actuele ontwikkelingen van het samenwoningsrecht te belichten en te evalueren.

In een laatste lezing wordt nagegaan in welke mate de bescherming van het privéleven nog wenselijk is, dan wel moet worden verstrengd.

ISBN 9789048629398 - Bestelcode 202172200
Themis 98 - Personen-en familierecht
€ 49,00

Het Personen- en Familierecht is voortdurend onderhevig aan talrijke en ingrijpende wijzigingen en evoluties.  Op de Themis-vormingsdagen besteden wij dan ook de nodige aandacht aan de wijzigingen van de afgelopen jaren.

Sinds 2014 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld op prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid van tal van bepalingen van de afstammingswet 2006 in vraag werd gesteld. Wij analyseren in een eerste bijdrage deze rechtspraak alsook (vaak onuitgegeven) rechtspraak inzake afstamming van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters sinds 2014.

Bij het volgende thema worden in de eerste plaats de wetswijzigingen toegelicht die van belang zijn voor de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Vervolgens wordt recente rechtspraak inzake de onderhoudsuitkering op grond van artikel 301 BW van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie besproken.

De derde lezing beoogt de actuele ontwikkelingen van het samenwoningsrecht te belichten en te evalueren.

In een laatste lezing wordt nagegaan in welke mate de bescherming van het privéleven nog wenselijk is, dan wel moet worden verstrengd.


Inhoudstafel

ONTWIKKELINGEN IN HET AFSTAMMINGSRECHT (2014-2016)

 INLEIDING

I. HET BEZIT VAN STAAT ALS GROND VAN ONTOELAATBAARHEID VAN VORDERINGEN TOT BETWISTING VAN DE AFSTAMMING

A. Chronologisch overzicht van de arresten van het Grondwettelijk Hof
B. De wettelijke regelingen
C. Analyse van de arresten van het Grondwettelijk Hof
D. Gevolgen voor de rechtspraktijk
E. Afsluitende beschouwingen
F. De beoordeling door de hoven en rechtbanken van de feiten ingeval van exceptie van bezit van staat
 

II. DE TERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN AFSTAMMINGSVORDERINGEN

A. Chronologisch overzicht van de arresten van en de prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof
B. De termijn voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot
C. De termijn voor de betwisting van het vaderschap resp. van het meemoederschap van de erkenner
D. De gemeenrechtelijke verjaringstermijn in afstammingszaken

 
III. HET BELANG VAN HET KIND ALS CRITERIUM IN AFSTAMMINGSZAKEN

A. Chronologisch overzicht van de arresten van het Grondwettelijk Hof
B. De termijn van één jaar m.b.t. de toetsing aan het belang van het kind
C. Het slechts marginale karakter van de toetsing aan het belang van het kind

 
IV. DE NIETIGVERKLARING VAN DE VADERLIJKE ERKENNING OP VORDERING VAN DE ERKENNER RESPECTIEVELIJK VAN DE MOEDER ENKEL BIJ WILSGEBREK

A. Chronologisch overzicht van de arresten van het Grondwettelijk Hof
B. Vordering uitgaande van de erkennende man
C. Vordering uitgaande van de moeder

 
V. HET VERBOD VAN VESTIGING VAN DE DUBBELE AFSTAMMINGSBAND BIJ IN BLOEDSCHANDE VERWEKTE KINDEREN

A. Chronologisch overzicht van de arresten van het Grondwettelijk Hof
B. De wettelijke regeling
C. Arrest nr. 103/2012 55

 
VI. CAPITA SELECTA VAN ANDERE KWESTIES VAN AFSTAMMING IN DE RECHTSPRAAK 2014-2016 57

A. Het toepasselijk recht
B. De gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk
C. Het DNA-onderzoek in afstammingszaken
D. De (on)toelaatbaarheid van een betwisting van het vaderschap van de echtgenoot in geval van instemming met het draagmoederschap van de echtgenote
E. De nietigverklaring van schijnerkenningen
F. De gecombineerde vordering tot betwisting van het vaderschap en tot onderzoek naar het vaderschap
G. Het onderzoek naar het vaderschap post mortem
H. Het betrekken van alle procespartijen in het geding in de loop van de rechtspleging
I. De volstrekte bevoegdheid tot aanduiding van de voogd ad hoc in afstammingszaken
J. Het verhaal tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om een akte van erkenning op te stellen
K. De vrijwillige tussenkomst in afstammingszaken
L. De afstand van geding in hoger beroep en van hoger beroep in afstammingszaken
M. Tergend en roekeloos hoger beroep in afstammingszaken
N. De aanstelling van een gerechtelijk sekwester in geval van een afstammingsgeding met gebeurlijke impact op de devolutie van een nalatenschap
O. Rechtsmacht om een erkenning in een gerechtelijke uitspraak te ontvangen?
P. Geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de naamswijziging

 

DE ONDERHOUDSUITKERING TUSSEN EX-ECHTGENOTEN (2014-2016)

I. INLEIDING

II. WETGEVING

A. Overzicht
B. Wijzigingen van de DAVO-wet
C. Centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering
D. Collectieve schuldenregeling
E. Voorrecht op roerend goed
F. Sancties familieverlating

III. RECHTSPRAAK

A. Het recht op een onderhoudsuitkering
B. Uitzonderingen
C. Begroting van de onderhoudsuitkering
D. Uitstel uitspraak over onderhoudsuitkering en hoger beroep
E. Werking in de tijd

 

 ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET SAMENWONINGSVERMOGENSRECHT (2014-2016)

I. INLEIDING

II. SCHULDVORDERINGEN TUSSEN PARTNERS

A. Algemeen – verrijking zonder oorzaak
B. Vereiste van afwezigheid van een geldige juridische oorzaak
C. Vereiste van subsidiariteit
D. Waardering van de vergoeding


III. VERBLIJVINGSBEDINGEN

A. Het beding van aanwas en het verbod van artikel 1130, tweede lid BW
B. Toepassing van de leer van de verdwijning van de oorzaak

 

MAAKT PRIVACY NOG EEN KANS IN EEN GEDIGITALISEERD TIJDPERK?

I. INLEIDING – IK WORD ‘GELIKED’ DUS IK BEN
II. NOOD AAN GOODWILL TER BESCHERMING VAN PRIVACY
III. HET HOF VAN JUSTITIE ALS WAAKHOND
IV. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVGB)
V. BESLUIT

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief