Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Grondwet en EVRM geannoteerd 2016

Op voorraad
960 p.
2016
Boek
Editor(s): Van Nieuwenhove Jeroen, Vanneste Fréderic
Auteur(s): De Geyter Lien, De Vylder Helena, Huysmans Joost, Lambrecht Sarah, LEMMENS KOEN, Merrigan Michaël, Muylle Koen, Pas Wouter, Seutin Bruno, Theunis Jan, Van Haegendoren Geert, Van Leuven Nathalie, Van Nieuwenhove Jeroen, Vanden Heede Pieter, Vanneste Fréderic, Verbrugghe Nele, Vermeire Luc, Verrijdt Willem
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken
Dit wetboek bevat de fundamentele teksten met betrekking tot de grondrechten en de staatsordening. De staatsordening komt aan bod in de Grondwet en de belangrijkste (bijzondere) wetten op de staatshervorming. De grondrechten vindt men enerzijds terug in het EVRM en de belangrijke autonome protocollen en anderzijds in titel II van de Grondwet.Dit boek bevat dan ook de uitvoerig geannoteerde tekst van:
 • de Grondwet, samen met de overgangsbepalingen en de tekst van de twee "grondwettelijke" decreten van 1830;
 • de vier belangrijkste wetten op de staatshervorming (BWHI, GWHI, BWBI, Bijz.Fin.W.), aangevuld met het bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen en de zgn. non bis in idem-wet;
 • het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, samen met de belangrijke autonome protocollen die door België geratificeerd zijn.
Voor de Grondwet worden ook de volgende bijlagen opgenomen:
 •  een concordantietabel waarin voor elke huidige grondwetsbepaling de ermee overeenstemmende bepaling van de Grondwet vóór de coördinatie van 17 februari 1994 wordt vermeld;
 • de tekst van de herzieningsverklaring van 24 en 25 april 2014, zodat men eenvoudig kan nagaan of een bepaald artikel voor herziening vatbaar is;
 • een index, die een snelle raadpleging van de Grondwet en de meer uitgebreide annotatie vergemakkelijkt.
 • De wetgeving werd bijgewerkt tot en met B.S. 15.III.2016.

 
ISBN 9789048625383 - Bestelcode 202161203
Grondwet en EVRM geannoteerd 2016
€ 135,00
Abonnees € 95,00

Dit wetboek bevat de fundamentele teksten met betrekking tot de grondrechten en de staatsordening. De staatsordening komt aan bod in de Grondwet en de belangrijkste (bijzondere) wetten op de staatshervorming. De grondrechten vindt men enerzijds terug in het EVRM en de belangrijke autonome protocollen en anderzijds in titel II van de Grondwet.Dit boek bevat dan ook de uitvoerig geannoteerde tekst van:

 • de Grondwet, samen met de overgangsbepalingen en de tekst van de twee "grondwettelijke" decreten van 1830;
 • de vier belangrijkste wetten op de staatshervorming (BWHI, GWHI, BWBI, Bijz.Fin.W.), aangevuld met het bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen en de zgn. non bis in idem-wet;
 • het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, samen met de belangrijke autonome protocollen die door België geratificeerd zijn.
Voor de Grondwet worden ook de volgende bijlagen opgenomen:
 •  een concordantietabel waarin voor elke huidige grondwetsbepaling de ermee overeenstemmende bepaling van de Grondwet vóór de coördinatie van 17 februari 1994 wordt vermeld;
 • de tekst van de herzieningsverklaring van 24 en 25 april 2014, zodat men eenvoudig kan nagaan of een bepaald artikel voor herziening vatbaar is;
 • een index, die een snelle raadpleging van de Grondwet en de meer uitgebreide annotatie vergemakkelijkt.
 • De wetgeving werd bijgewerkt tot en met B.S. 15.III.2016.

 


Inhoudstafel

WOORD VOORAFMETHODIEKOVERZICHT VAN DE VERKORT GECITEERDERECHTSLEERINHOUDSTAFELI. DE GRONDWETA. Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994B. "Grondwettelijke" decreten van 1830Decreet nr. 3 van 18 november 1830 betreffende de onafhankelykheyd van het Belgische volkDecreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uytsluyting van het stamhuys van Oranje-Nassau uyt alle magt in BelgiëC. BijlagenConcordantietabelHerzieningsverklaring van 24 april (Kamer en Senaat) en 25 april (Koning) 2014IndexII. WETTEN OP DE STAATSHERVORMINGA. Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingenB. Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingenC. Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen D. Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen E. Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de GewestenF. Wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2 (thans artikel 170, §§ 1 en 2 Gw.), van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid III. EVRM EN PROTOCOLLENA. Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950B. Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952C. Vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden, die niet reeds in het Verdrag en in het eerste Aanvullende Protocol daarbij zijn opgenomen, ondertekend te Straatsburg op 16 september 1963D. Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf, ondertekend te Straatsburg op 28 april 1983E. Zevende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Straatsburg op 22 november 1984F. Twaalfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 2000G. Dertiende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, ondertekend te Vilnius op 3 mei 2002

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief