Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Erfdienstbaarheden

Op voorraad
178 p.
2016
Boek
Editor(s): Koen Swinnen en Mathieu Muylle
Auteur(s): Baelde Guy, Buggenhoudt Claire, Michiel Deweirdt, Joris Geens, Muylle Mathieu, Stijn Verbist, Vermeir Tim, Wynant Samuel
Is onderdeel van de reeks Studies Privaatrecht

Erfdienstbaarheden vervullen een belangrijke maatschappelijke en economische functie. Zij zorgen ervoor dat gronden en gebouwen optimaal kunnen worden aangewend, regelen op bestendige wijze de verhouding tussen naburen en laten toe om in het algemeen belang bepaalde doelen te realiseren (bv. de aanleg van nutsleidingen). Erfdienstbaarheden behoren dan ook tot de dagelijkse praktijk van menig rechtspracticus.

In dit boek belichten de auteurs zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke erfdienstbaarheden.

Deel 1: Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
In de eerste bijdrage gaat de auteur dieper in op de mogelijkheden en beperkingen van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden. Wat kan men wel en wat kan men niet doen of bereiken met erfdienstbaarheden? Deze voor de praktijk essentiële vraag wordt beantwoord aan de hand van de wezenskenmerken van erfdienstbaarheden.

De tweede auteur laat onder meer zien hoe en in welke mate, met focus op de rol van de notaris, een doordachte clausulering en modulering tot een ‘optimalisatie’ van erfdienstbaarheden, waaronder het vermijden van conflicten, kan leiden.

Indien er toch conflicten ontstaan, moeten de betrokken partijen weten over welke actiemogelijkheden zij beschikken en hoe zij die kunnen aanwenden. Dit is het onderwerp van de derde bijdrage. Daarin worden de verscheidene burgerrechtelijke actiemogelijkheden inzake erfdienstbaarheden helder in kaart gebracht en wordt stilgestaan bij enkele procedurele ‘essentialia’ zoals de hoedanigheid om in rechte op te treden, het bewijs en de bevoegdheid van de rechter.

Tot slot van het privaatrechtelijke luik wordt in de vierde bijdrage scherpgesteld op de rol die de vastgoedmakelaar met betrekking tot erfdienstbaarheden speelt bij verkoopovereenkomsten.

Deel  2: Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden
Een eerste bijdrage in het publiekrechtelijke deel focust op de erfdienstbaarheden tot openbaar nut in het nieuwe Landinrichtingsdecreet.
In de daaropvolgende bijdrage staan buurtwegen centraal. Centraal in de bijdrage staat de koppeling tussen buurtwegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden en in het bijzonder de vraag welke publiekrechtelijke erfdienstbaarheden het gevolg kunnen zijn van de kwalificatie van een weg als buurtweg.

Afgesloten wordt met een bijdrage over publiekrechtelijke erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend erfgoed. Ook hier speelt een recent decreet een cruciale rol: het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. De auteur bespreekt de verscheidene publiekrechtelijke erfdienstbaarheden die in dit decreet zijn opgenomen en toetst hun impact op het eigendomsrecht van particulieren in het licht van recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.


ISBN 9789048624324 - Bestelcode 202152401
Erfdienstbaarheden
€ 47,00

Erfdienstbaarheden vervullen een belangrijke maatschappelijke en economische functie. Zij zorgen ervoor dat gronden en gebouwen optimaal kunnen worden aangewend, regelen op bestendige wijze de verhouding tussen naburen en laten toe om in het algemeen belang bepaalde doelen te realiseren (bv. de aanleg van nutsleidingen). Erfdienstbaarheden behoren dan ook tot de dagelijkse praktijk van menig rechtspracticus.

In dit boek belichten de auteurs zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke erfdienstbaarheden.

Deel 1: Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
In de eerste bijdrage gaat de auteur dieper in op de mogelijkheden en beperkingen van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden. Wat kan men wel en wat kan men niet doen of bereiken met erfdienstbaarheden? Deze voor de praktijk essentiële vraag wordt beantwoord aan de hand van de wezenskenmerken van erfdienstbaarheden.

De tweede auteur laat onder meer zien hoe en in welke mate, met focus op de rol van de notaris, een doordachte clausulering en modulering tot een ‘optimalisatie’ van erfdienstbaarheden, waaronder het vermijden van conflicten, kan leiden.

Indien er toch conflicten ontstaan, moeten de betrokken partijen weten over welke actiemogelijkheden zij beschikken en hoe zij die kunnen aanwenden. Dit is het onderwerp van de derde bijdrage. Daarin worden de verscheidene burgerrechtelijke actiemogelijkheden inzake erfdienstbaarheden helder in kaart gebracht en wordt stilgestaan bij enkele procedurele ‘essentialia’ zoals de hoedanigheid om in rechte op te treden, het bewijs en de bevoegdheid van de rechter.

Tot slot van het privaatrechtelijke luik wordt in de vierde bijdrage scherpgesteld op de rol die de vastgoedmakelaar met betrekking tot erfdienstbaarheden speelt bij verkoopovereenkomsten.

Deel  2: Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden
Een eerste bijdrage in het publiekrechtelijke deel focust op de erfdienstbaarheden tot openbaar nut in het nieuwe Landinrichtingsdecreet.
In de daaropvolgende bijdrage staan buurtwegen centraal. Centraal in de bijdrage staat de koppeling tussen buurtwegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden en in het bijzonder de vraag welke publiekrechtelijke erfdienstbaarheden het gevolg kunnen zijn van de kwalificatie van een weg als buurtweg.

Afgesloten wordt met een bijdrage over publiekrechtelijke erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend erfgoed. Ook hier speelt een recent decreet een cruciale rol: het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. De auteur bespreekt de verscheidene publiekrechtelijke erfdienstbaarheden die in dit decreet zijn opgenomen en toetst hun impact op het eigendomsrecht van particulieren in het licht van recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.Inhoudstafel

WOORD VOORAF

INHOUDSTAFEL

MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN
Koen Swinnen
Inleiding
Hoofdstuk 1. Twee erven
Hoofdstuk 2. Twee eigenaars
Hoofdstuk 3. Een last op het lijdend erf …
Hoofdstuk 4. … Ten behoeve en tot nut van het heersend erf

CREATIEF MET PRIVAATRECHTELIJKE ERFDIENSTBAAR-HEDEN – PERSPECTIEVEN UIT DE NOTARIELE PRAKTIJK
Mathieu Muylle
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Bestaansvoorwaarden van de erfdienstbaarheid
Hoofdstuk 3. Praktische aspecten voorafgaand aan de opmaak van de vestigingsakte
Hoofdstuk 4. De duur van de erfdienstbaarheden
Hoofdstuk 5. Tenietgaan van de erfdienstbaarheid
Hoofdstuk 6. Andere modaliseringen van de erfdienstbaarheid
Hoofdstuk 7. Besluit

PROCEDURELE ELEMENTEN VAN PRIVAATRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEDEN
Samuel Wynant
Inleiding
Hoofdstuk 1. Hoedanigheid om in rechte op te treden
Hoofdstuk 2. Typologie van de burgerrechtelijke actiemogelijkheden
Hoofdstuk 3. Bewijs
Hoofdstuk 4. Materiële en territoriale bevoegdheid van de rechter
Hoofdstuk 5. Inleiding van de vordering
Hoofdstuk 6. Uitvoerbaarheid en kantmelding van het vonnis

VASTGOEDMAKELAAR EN ERFDIENSTBAARHEDEN
Guy Baelde
Hoofdstuk 1. Aansprakelijkheid van de makelaar algemeen
Hoofdstuk 2. Toespitsing op erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties

ERFDIENSTBAARHEDEN TOT OPENBAAR NUT IN HET NIEUWE LANDINRICHTINGSDECREET
Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Wat is landinrichting
Hoofdstuk 3. Wat is een erfdienstbaarheid tot openbaar nut?
Hoofdstuk 4. Kritische analyse van de erfdienstbaarheden in het Landinrichtingsdecreet
Hoofdstuk 5. Besluit

ERFDIENSTBAARHEDEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN
Tim Vermeir
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Historisch overzicht
Hoofdstuk 3. Wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut
Hoofdstuk 4. Sectorale regeling
Hoofdstuk 5. Vergoeding
Hoofdstuk 6. Snoeirecht of snoeiplicht
Hoofdstuk 7. Veiligheidsmaatregelen
Hoofdstuk 8. Verplaatsingen
Hoofdstuk 9. Einde van de wettelijke erfdienstbaarheden
Hoofdstuk 10. Onteigening
Hoofdstuk 11. Privaatrechtelijke gebruiksmogelijkheden
Hoofdstuk 12. Recht van uitweg voor ingesloten erven (art. 682 BW)

BUURTWEGEN EN PUBLIEKRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEDEN
Joris Geens
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Begrippen
Hoofdstuk 3. Buurtwegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden 
Hoofdstuk 4. Besluit

ERFDIENSTBAARHEDEN TER BESCHERMING VAN HET ONROEREND ERFGOED EN HUN IMPACT OP HET EIGENDOMSRECHT VAN PARTICULIEREN
Michiel Deweirdt
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Beschermd erfgoed
Hoofdstuk 3. Is een bescherming een ontzetting uit eigendom?

Reeks Studies privaatrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Stijn Verbist is als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt alwaar hij Publiek Recht en Overtuigingsleer doceert, en samen met professor Peter Schollen Rechtsbescherming tegen de overheid. Vanaf 2014 doceert hij als gastspreker aan de VUB notarieel bestuursrecht.

Hij is co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Deontologie en Tuchtrecht” en zetelt in de redactieraden van “TBO”, “TROS” en “CABG”. Hij doet voornamelijk onderzoek inzake publiek procesrecht, tuchtrecht, overheid en eigendom, aansprakelijkheidsrecht en overtuigings- en argumentatieleer.

Michiel Deweirdt is actief in het omgevingsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. 

Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). 

Joris Geens is advocaat sinds 2008. Hij heeft een specialisatie opgebouwd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, omgevingsrecht, overheidscont(r)acten, domeingoederenrecht, onteigeningen en wegenrecht. Hij legt zich hierbij toe op de begeleiding, advisering en procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, administratieve procedures voor de Deputatie of Vlaamse overheid …).


Tot 2016 was Joris Geens tevens werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Thans is hij benoemd als lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.


Daarnaast is Joris spreker op talrijke studiedagen en heeft hij verschillende artikelen en bijdragen gepubliceerd. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en maakt deel uit van enkele redactieraden van tijdschriften in het administratief recht en omgevingsrecht.


Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven, lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en als bestuurder van een vennootschap.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief