Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De gunning van overheidsopdrachten

Wordt verwacht
856 p.
2015
Boek
Editor(s): Davd D'hooghe, Nathanaëlle Kiekens
Auteur(s): Arnouts Ian, Carlé Jole, Carton Arne, De Vuyst Leen, David D'Hooghe, Kiekens Nathanaelle, Lahaye Filip, Peytchev Alexandre, Poets Jannick, Schellekens Leopold, Frederik Vandendriessche, Vander Hulst Rozanne, Vranckx Jochen

De Belgische en Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten is in permanente ontwikkeling.

De basiswet van 15 juni 2006 is sinds 1 juli 2013 in werking getreden. Inmiddels werden reeds nieuwe Europese richtlijnen aangenomen die onvermijdelijk weer tot nieuwe wetgeving aanleiding zullen geven.

Gelet op de complexiteit en de voortdurende evoluties van het overheidsopdrachtenrecht, is er een grote behoefte aan een helder overzicht van de actuele stand van het overheidsopdrachtenrecht.

Het nieuwe boek “De gunning van overheidsopdrachten” biedt dit overzicht. Het boek werd geschreven ter vervanging en opvolging van de eerdere uitgave van 2009 door een tiental specialisten van het team publiekrecht van het advocatenkantoor Stibbe.

Het biedt een diepgaand én kritisch overzicht van het thans van toepassing zijnde precontractueel overheidsopdrachtenrecht in België, met maximale integratie van inzichten die in het kader van de Europese en Belgische rechtspraak en de rechtsleer tot stand zijn gekomen. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke en/of te verwachten implicaties van de omzetting van de richtlijnen van 26 februari 2014.

Met zin voor een evenwicht tussen analyse en synthese, is het boek, dat alle stappen van de gunning behandelt,  geroepen om hét referentiewerk te zijn in de materie van het overheidsopdrachtenrecht.


ISBN 9789048624072 - Bestelcode 202151313
De gunning van overheidsopdrachten
€ 195,00
Abonnees € 149,00

De Belgische en Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten is in permanente ontwikkeling.

De basiswet van 15 juni 2006 is sinds 1 juli 2013 in werking getreden. Inmiddels werden reeds nieuwe Europese richtlijnen aangenomen die onvermijdelijk weer tot nieuwe wetgeving aanleiding zullen geven.

Gelet op de complexiteit en de voortdurende evoluties van het overheidsopdrachtenrecht, is er een grote behoefte aan een helder overzicht van de actuele stand van het overheidsopdrachtenrecht.

Het nieuwe boek “De gunning van overheidsopdrachten” biedt dit overzicht. Het boek werd geschreven ter vervanging en opvolging van de eerdere uitgave van 2009 door een tiental specialisten van het team publiekrecht van het advocatenkantoor Stibbe.

Het biedt een diepgaand én kritisch overzicht van het thans van toepassing zijnde precontractueel overheidsopdrachtenrecht in België, met maximale integratie van inzichten die in het kader van de Europese en Belgische rechtspraak en de rechtsleer tot stand zijn gekomen. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke en/of te verwachten implicaties van de omzetting van de richtlijnen van 26 februari 2014.

Met zin voor een evenwicht tussen analyse en synthese, is het boek, dat alle stappen van de gunning behandelt,  geroepen om hét referentiewerk te zijn in de materie van het overheidsopdrachtenrecht.Inhoudstafel

INHOUD

VOORWOORD

INHOUD

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN KADER
David D’Hooghe en Jochen Vranckx

§ 1. Inleiding
§ 2. De regeling van de overheidsopdrachten op Europees niveau
§ 3. De regeling van de overheidsopdrachten op nationaal niveau
§ 4. Reglementering op het niveau van de WTO
§ 5. Reglementering ten aanzien van Europese aanbestedende diensten
§ 6. Basisbeginselen van het overheidsopdrachtenrecht

HOOFDSTUK II. TOEPASSINGSGEBIED
Frederik Vandendriessche en Arne Carton

§ 1. De complexiteit van de afbakening van het toepassingsgebied
§ 2. Het personele toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten
§ 3. Het materieel toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten
§ 4. Bijzondere gevallen van niet-toepasselijkheid
§ 5. De gunning van (overheids)opdrachten tussen aanbestedende overheden
§ 6. De problematiek van wijzigingen en overdrachten van gecontracteerde overheidsopdrachten

HOOFDSTUK III. WIJZEN VAN GUNNEN
Nathanaëlle Kiekens

§ 1. Algemeen
§ 2. Open versus beperkte procedure
§ 3. Standaardprocedures
§ 4. Onderhandelingsprocedure
§ 5. Concurrentiedialoog
§ 6. Hoe verhouden de concurrentiedialoog en de onderhandelingsprocedure met bekendmaking zich tot elkaar?
§ 7. Innovatiepartnerschap
§ 8. Marktverkenning

HOOFDSTUK IV. MODALITEITEN OM EEN OPDRACHT TE PLAATSEN
Leen De Vuyst (§ 1-§ 3) en Filip Lahaye (§ 4-§ 7)

§ 1. Samengevoegde opdracht
§ 2. Aankoop- en opdrachtencentrale
§ 3. Raamovereenkomst
§ 4. Percelen
§ 5. Varianten
§ 6. Opties
§ 7. Vaste en voorwaardelijke gedeelten

HOOFDSTUK V. RAMING
Leen De Vuyst

§ 1. Algemeen
§ 2. Achtergrond en algemene kenmerken van de (Europese) ramingsregels
§ 3. Uitgangspunt: geraamde waarde die de totale vergoeding van de opdrachtnemer omvat
§ 4. Verbod van (artificiële) splitsing (en samenvoeging)
§ 5. Concrete ramingsregels

HOOFDSTUK VI. BEKENDMAKING
Ian Arnouts

§ 1. Principe van de bekendmaking
§ 2. De wijzen van bekendmaking
§ 3. De bekendmaking in de praktijk: toepassingsproblemen & aandachtspunten
§ 4. Sancties
§ 5. De verhouding tussen de bekendmaking en de andere opdrachtdocumenten


HOOFDSTUK VII. E-PROCUREMENT
Ian Arnouts

§ 1. Inleiding
§ 2. Begrippenkader en begripsafbakening
§ 3. Relevante bepalingen overheidsopdrachtenreglementering
§ 4. Omzendbrieven federale en Vlaamse overheid
§ 5. Gebruik van elektronische middelen doorheen de gunningsprocedure (en tijdens de uitvoering)
§ 6. Wat met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking?
§ 7. De rechtspraak inzake e-procurement
§ 8. De toekomst van e-procurement

HOOFDSTUK VIII. SELECTIE
Ian Arnouts en David D’Hooghe

§ 1. Algemeen
§ 2. Toegangsrecht
§ 3. Kwalitatieve selectie
§ 4. Diverse aandachtspunten
§ 5. De impact van richtlijn 2014/24/EU

HOOFDSTUK IX. BESTEK
Leopold Schellekens

§ 1. Algemeen
§ 2. De vaststelling van de gunningscriteria
§ 3. De vaststelling van de technische specificaties en de uitvoeringsvoorwaarden

HOOFDSTUK X. ONDERZOEK EN BEOORDELING VAN DE OFFERTES
Nathanaëlle Kiekens

§ 1. Inleiding
§ 2. Regelmatigheidsonderzoek
§ 3. Verbetering van offertes
§ 4. Het prijsonderzoek en de regeling inzake abnormale prijzen
§ 5. Inhoudelijke beoordeling van de offertes

HOOFDSTUK XI. GUNNINGSBESLISSING
Nathanaëlle Kiekens

§ 1. Gunning van de opdracht
§ 2. Verbintenistermijn
§ 3. Sluiting van de opdracht
§ 4. Beslissing tot niet-gunning en heraanbesteding
§ 5. Informatieverplichtingen en zakengeheim

HOOFDSTUK XII. VERLOOP VAN DE FLEXIBELE GUNNINGSWIJZEN
Nathanaëlle Kiekens

§ 1. Onderhandelingsprocedure
§ 2. Concurrentiedialoog
§ 3. Richtlijn 2014/24

BIBLIOGRAFIE

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


David D'Hooghe is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS), overheidsgoederen, energie, vervoer, gezondheid, openbaar ambt, onderwijs, gemengde en openbare ondernemingen en privatisering. Hij trad reeds meermaals op als juridisch adviseur van de Vlaamse en federale overheid en van diverse openbare instellingen. David D'Hooghe heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen van wetten en besluiten. 

D'Hooghe is de auteur van talrijke artikels met betrekking tot bovenvermelde gebieden, in het bijzonder over overheidsopdrachten en PPS.

Frederik Vandendriessche is professor aan de Universiteit Gent en advocaat bij Stibbe.

"Dit boek, dat in België is te beschouwen als een van de belangrijke referentiewerken op het gebied van overheidsopdrachten, is de opvolger en actualisering van het zeer succesvolle boek uit 2009 met dezelfde titel. Het boek is, niettegenstaande de diverse auteurs die aan de verschillende hoofdstukken hebben gewerkt, vlot geschreven. Voor wie interesse heeft in het Belgische en – bij uitbreiding – Europese aanbestedingsrecht is dit boek een aanrader."TIJDSCHRIFT AANBESTEDINGSRECHT NUMMER 4, AUGUSTUS 2016 / SDU, p. 167

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief