Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging - Le statut juridique du personnel des services public en évolution

Wordt verwacht
2015
Boek
Editor(s): Ria Janvier, Alexander De Becker
Auteur(s): Adriaenssen S, Aerts Sophie, Cuypers Daniël, De Becker Alexander, Inger De Wilde, Dorssemont Filip, Du Bled Sophie, Humblet Patrick, Ria Janvier, Joassart pierre, Lombaert Bruno, Roefs Brigitte
Is onderdeel van de reeks Seminaries Begasoz , Abetrass

In de publieke sector zijn meer dan 1 miljoen personeelsleden actief, niet alleen in statutair dienstverband benoemde ambtenaren, maar ook contractanten. Dit leidt ertoe dat regels uit het bestuursrecht en het arbeidsrecht vaak door elkaar lopen, wat aanleiding geeft tot tal van rechtsvragen.

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan een aantal actuele topics op het vlak van de individuele arbeidsverhoudingen de lege lata.

 • In hoeverre werken de beginselen van behoorlijk bestuur door, zowel in de statutaire als in de contractuele arbeidsverhoudingen?
 • Waar ligt de grens als het vraagstuk van de eenzijdige wijziging
  van de individuele arbeidsvoorwaarden aan de orde is? Ziet iemand door de bomen het bos nog indien de samenloop van de verschillende arbeidsongeschiktheidscircuits van de ambtenaren onder de loep
  worden genomen?
 • Welke rechtscolleges zijn bevoegd bij conflicten in personele aangelegenheden in de publieke sector?
 • De invloed van het Europees recht op het ‘ambtenarenstatuut’

Het tweede deel staat in het teken van de collectieve arbeidsverhoudingen de lege ferenda. Komen aan bod

 • de techniek van de sociale bemiddeling  in de publieke sector
 • de representativiteit van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het raam van het vakbondsstatuut.
 • bindende collectieve akkoorden in de publieke sector

 

ISBN 9789048621835 - Bestelcode 202157104
Rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging - Le statut juridique du personnel des services public en évolution
€ 89,00

In de publieke sector zijn meer dan 1 miljoen personeelsleden actief, niet alleen in statutair dienstverband benoemde ambtenaren, maar ook contractanten. Dit leidt ertoe dat regels uit het bestuursrecht en het arbeidsrecht vaak door elkaar lopen, wat aanleiding geeft tot tal van rechtsvragen.

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan een aantal actuele topics op het vlak van de individuele arbeidsverhoudingen de lege lata.

 • In hoeverre werken de beginselen van behoorlijk bestuur door, zowel in de statutaire als in de contractuele arbeidsverhoudingen?
 • Waar ligt de grens als het vraagstuk van de eenzijdige wijziging
  van de individuele arbeidsvoorwaarden aan de orde is? Ziet iemand door de bomen het bos nog indien de samenloop van de verschillende arbeidsongeschiktheidscircuits van de ambtenaren onder de loep
  worden genomen?
 • Welke rechtscolleges zijn bevoegd bij conflicten in personele aangelegenheden in de publieke sector?
 • De invloed van het Europees recht op het ‘ambtenarenstatuut’

Het tweede deel staat in het teken van de collectieve arbeidsverhoudingen de lege ferenda. Komen aan bod

 • de techniek van de sociale bemiddeling  in de publieke sector
 • de representativiteit van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het raam van het vakbondsstatuut.
 • bindende collectieve akkoorden in de publieke sector

 


Inhoudstafel

INHOUDSOPGAVE / TABLE DES MATIÈRES

Klik hier om de uitgebreide inhoudstafel te downloaden (pdf).

Individuele arbeidsverhoudingen de lege lata – Relations de travail individuelles de lege lata

Bijdrage 1. Beginselen van behoorlijk bestuur in personeelsmateries: zowel voor ambtenaren als voor overheidscontractanten? (Daniël Cuypers)
Inleiding: opzet en indeling
Hoofdstuk I. Ruim kader van de onderzoeksvraag
Hoofdstuk II. Algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur in het ambtenarenrecht en in het arbeidsrecht
Hoofdstuk III. Oplijsting van de beginselen in het bestuursrecht en toetsing aan het arbeidsrecht
Hoofdstuk IV. Conclusies

Contribution 2. La modification unilatérale des conditions de travail du personnel contractuel : l’impossible alchimie  (Inger De Wilde et Pierre Joassart)
I. Introduction
II. Principe de changement versus interdiction de modification unilatérale 2
III. La loi du changement, l’interdiction de modification unilatérale et les membres du personnel contractuel des autorités publiques
IV. Examen de jurisprudence récente en matière de modification unilatérale pour des contractuels de la fonction publique
V. Pistes de réflexion pour une plus grande flexibilité 
VI. Conclusion

Bijdrage 3. Arbeidsongeschiktheidscircuits in de publieke sector, met de focus op de ambtenaren (Sophie Aerts en Ria Janvier)
1. Inleiding
2. Juridische basis voor de sociale bescherming van ambtenaren
3. ‘Statutair’ arbeidsongeschiktheidsbegrip 
4. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
5. Definitieve arbeidsongeschiktheid
6. Welzijnswetgeving
7. Handicap
8. Eigenzinnig besluit

Bijdrage 4. De impact van de rechtsmachtsverdeling tussen de Raad van State en de gewone (arbeids)rechter bij geschillen in personele aangelegenheden in de publieke sector (Alexander De Becker)
1. Inleiding
2. Start van de arbeidsrelatie
3. Objectieve aanwervingsprocedure
4. Herkwalificatie van de arbeidsrelatie
5. Vermenging van beide tewerkstellingsvormen
6. Tucht
7. Divergente rechtspraak inzake het stakingsrecht
8. Conclusie

Contribution 5. L’influence du droit européen sur le droit de la fonction publique belge 
(Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen)

Introduction
1. Le principe de libre circulation des travailleurs
2. Le principe de l’égalité de traitement
3. Conclusion

Collectieve arbeidsverhoudingen de lege ferenda – Relations de travail collectives de lege ferenda

Contribution 6. La conciliation des conflits collectifs dans le secteur public versus le secteur privé (Sophie du Bledet Brigitte Roefs)
1. Introduction
2. Historique
3. Champ d’action
4. Missions des conciliateurs sociaux dans les services publics
5. Les modalités d’exercice de la mission de conciliateur
6. La pratique de la conciliation « secteur public »
7. Conclusion

Contribution 7. La notion de représentativité dans le cadre de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (Filip Dorssemont)
1. Introduction
2. Représentativité : que sais-je ?
3. L’identification de l’organisation représentative
4. Les enjeux de la représentativité
5. Liberté syndicale et représentativité
6. Le droit à l’action collective et la représentativité
7. En guise de conclusion : de la « triangularité » et de la « bipolarité »

Bijdrage 8. Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector? Een tweeluik 
(Inger De Wilde en Patrick Humblet)
Deel 1. Morceau de fantaisie
1. Een vanzelfsprekende (?) afwezigheid
2. … et quasi cursores vitai lampada tradunt
3. De collectieve arbeidsovereenkomst: een privaatrechtelijk vredesverdrag
4. De argumenten gewikt en gewogen
5. Een ‘recht’ op cao?
6. Be the change

Deel 2. Over dromen, daden, wetten en praktische bezwaren
1. Intro
2. Procedure versus protocol
3. Bestaande mogelijkheden en voorstellen
4. Enkele nieuwe voorstellen
5. Uitsmijter: het vakbondsstatuut (e)(i)n een Zevende Staatshervorming?
6. Algemeen besluit

Begasoz - Seminaries is een reeks met de verslagboeken van de colloquia van het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (www.begasoz.be).Uit de boekenreeks Seminaries Begasoz-Abetrass

Redactie

 • Hoofdredactie: Ria Janvier, Mireille Delange, Patrick Humblet
 • Redactie : leden van het Tijdschrift voor Sociaal Recht

Verschenen in deze reeks

 


Inger De Wilde studeerde in 2001 af aan de Gentse rechtsfaculteit. Nadien volgden enkele jaren aan de Brusselse balie (Claeys & Engels) om vervolgens onderwijs- en onderzoeksassistent te worden bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent. In 2009 stapte Inger over naar de consultancywereld (SD Worx) waar ze zich specifiek toelegde op de publieke sector. Vanaf februari 2011 ging ze ook aan de slag als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Tot eind 2013 combineerde ze beide jobs om tot slot vanaf 1 januari 2014 voltijds in te zetten op haar (doctoraal) onderzoek in het raam van het derde Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Vanaf 2016 is Inger verbonden aan de Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement waar ze hoofdzakelijk onderzoek verricht rond de eenvormige rechtspositie van het contractueel en statutair overheidspersoneel. Sinds juni 2013 is Inger ook vrijwillig medewerker bij de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent. Inger behaalde op 6 juli 2016 de titel van doctor in de rechten met een proefschrift getiteld 'Flexicurity in de publieke sector. Een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant'.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief