Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek algemeen huurrecht

Op voorraad
874 p.
2015
Boek
Editor(s): M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns
Auteur(s): Cauffman C, COOREMAN ISABELLE, Maarten Dambre, de Potter de ten Broeck M, De Smedt Peter, De Wilde Paul, De Witte Eva, Debruyne Eddy, Jean Dujardin, Bernard Hubeau, Jansen Sanne, Lievens Stefaan, Marysse Steven, Peeraer Frederik, Peeters Lieven, Sagaert Vincent, Slabbinck Robin, Stijns Sophie, Tollenaere Veerle, Van Leuven Nathalie, Raf Van Ransbeeck, Vandamme Stijn, Tom Vandromme, Vanhove Kristof, Vuye Hendrik
Is onderdeel van de reeks Huurrecht

Het Nederlandstalig referentiewerk rond algemeen huurrecht. Een absolute aanrader voor iedereen die bezig is met huurrecht.

Handboek algemeen huurrecht gaat in op

 • Begripsomschrijving
 • Huur en aanverwante rechtstakken
 • Geldigheidsvoorwaarden
 • Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
 • Rechten en verbintenissen van de verhuurder
 • Rechten en verbintenissen van de huurder
 • Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Vervreemding van het gehuurde goed
 • Verjaring en rechtspleging inzake huur

ISBN 9789048620081 - Bestelcode 202142309
Handboek algemeen huurrecht
€ 120,00
Abonnees € 96,00

Het Nederlandstalig referentiewerk rond algemeen huurrecht. Een absolute aanrader voor iedereen die bezig is met huurrecht.

Handboek algemeen huurrecht gaat in op

 • Begripsomschrijving
 • Huur en aanverwante rechtstakken
 • Geldigheidsvoorwaarden
 • Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
 • Rechten en verbintenissen van de verhuurder
 • Rechten en verbintenissen van de huurder
 • Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Vervreemding van het gehuurde goed
 • Verjaring en rechtspleging inzake huur


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk I. Begripsomschrijving
Afdeling 1. Definiëring
Afdeling 2. Essentiële bestanddelen
Afdeling 3. Partijen bij de huurovereenkomst
Afdeling 4. Huur en goederenrecht

Hoofdstuk II. Huur en aanverwante rechtstakken
Afdeling 1. Wonen en huren en de grondrechten
Afdeling 2. Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest
Afdeling 3. Administratiefrechtelijke aspecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afdeling 4. Huur en verzekeringen
Afdeling 5. Fiscale aspecten

Hoofdstuk III. Geldigheidsvoorwaarden
Afdeling 1. Wilsovereenstemming en wilsgebreken
Afdeling 2. Handelingsbekwaamheid en vertegenwoordiging
Afdeling 3. Een geoorloofd en bepaald voorwerk
Afdeling 4. De geoorloofde oorzaak

Hoofdstuk IV. Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Vorm van de huur
Afdeling 3. Bewijs van de huur
Afdeling 4. Interpretatie en aanvulling van de huur

Hoofdstuk V. Rechten en verbintenissen van de verhuurder
Afdeling 1. Rechten van de verhuurder
Afdeling 2. Verbintenissen van de verhuurder
Afdeling 3. Voorrecht van de verhuurder en huurwaarborg

Hoofdstuk VI. Rechten en verbintenissen van de huurder
Afdeling 1. Verplichting om te stofferen met voldoende huisraad
Afdeling 2. Betaling van de huurprijs en de kosten
Afdeling 3. Verplichting tot gebruik als een goede huisvader en volgens de overeengekomen bestemming
Afdeling 4. Uitvoeren van veranderingswerken door de huurder
Afdeling 5. Verbintenis tot teruggave van het gehuurde goed en tot vergoeding van huurschade
Afdeling 6. De aansprakelijkheid van de huurder voor brand
Afdeling 7. Aansprakelijkheid van de huurder voor zijn huisgenoten en onderhuurders
Afdeling 8. Bezitsvorderingen en huur
Afdeling 9. Burenhinder en huur

Hoofdstuk VII. Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
Afdeling 1. Duur
Afdeling 2. Opzegging
Afdeling 3. Verlenging en stilzwijgende wederverhuring

Hoofdstuk VIII. Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
Afdeling 1. De schorsing krachtens de exceptie van niet-uitvoering
Afdeling 2. De ontbinding wegens wanprestatie
Afdeling 3. Strafbedingen in het algemeen en wederverhuringsvergoedingen in het bijzonder
Afdeling 4. Risicoleer en de bevrijding van rechtswege wegens het vergaan van het goed
Afdeling 5. Nietigverklaring van de huurovereenkomst
Afdeling 6. Oorzaken die niet de beëindiging met zich meebrengen

Hoofdstuk IX. Overdracht van huur en onderhuur
Afdeling 1. Begrippen “overdracht van huur” en “onderhuur”
Afdeling 2. Mogelijkheid om de huur over te dragen of onder te verhuren
Afdeling 3. Gevolgen van huuroverdracht en onderverhuring

Hoofdstuk X. Vervreemding van het gehuurde goed
Afdeling 1. Algemeen
Afdeling 2. De huur met vaste dagtekening
Afdeling 3. Huur zonder vaste dagtekening

Hoofdstuk XI. Verjaring en rechtspleging inzake huur
Afdeling 1. Verjaringsregels bij huur
Afdeling 2. Bevoegdheid
Afdeling 3. Oproeping in verzoening
Afdeling 4. Procedure op verzoekschrift
Afdeling 5. De uithuiszetting van een huurder

Download hier de gedetailleerde inhoudstafel.

Reeks Huurrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Bernard Hubeau studeerde Rechten en Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. Zijn doctoraat ging over het grondrecht op wonen en de bevoegdheidsverdeling. Hij werkte achtereenvolgens in de wetswinkel, aan de toenmalige BRT, aan de Universiteit van Utrecht, als Antwerps en als Vlaams Ombudsman, maar vooral aan zijn alma mater, de Universiteit van Antwerpen, waar hij de laatste tien jaar in hoofdzaak rechtssociologie doceerde. Dit vak gaf hij ook lange tijd aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zijn onderzoek betreft vooral de sociale werking en de effectiviteit van sociale grondrechten, op het gebied van wonen, armoede en sociaal werk, de juridische bijstand en de toegang tot recht en rechtshulp, de klachtenbehandeling en de ombudsfunctie en ten slotte de geschillenbeslechting, de juridische beroepen en het management van justitie. Maar ook de link tussen recht en literatuur heeft hem steeds geboeid.

Hij is reeds op jonge leeftijd in de ban geraakt van het werk en de persoon van Albert Camus. Vooral zijn eerste roman L’Etranger, verschenen in 1942, heeft een onvergetelijke indruk op hem achtergelaten. Op 4 januari 1960 kwam er abrupt een einde aan het leven van Camus. Hij liet echter het afgewerkte manuscript van een ander prachtig autobiografisch boek achter in het wrak van de auto, Le Premier Homme.

Jean Dujardin is erestadssecretaris van Gent en eredocent aan de VUB.

Maarten Dambre promoveerde op 16 september 2008 tot doctor in de rechten met een proefschrift onder de titel "Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen. Een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering."
 
Hij behaalde op 9 juli 1986, met grote onderscheiding, het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij is vanaf 1 oktober 1986 advocaat aan de balie te Gent. Mr. Frans Baert was zijn patroon. Na de stage was hij in 1992 één van de oprichters van de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten CVBA.
 
Als advocaat behandelt hij voornamelijk handelsrechtelijke zaken, met inbegrip van handelscontracten (agentuur, franchising, concessie), en zaken van financieel recht en contractenrecht, hoofdzakelijk handelshuur, koop-verkoop en aanneming (bouwrecht). Hij heeft zich diepgaand in deze materie gespecialiseerd, zoals blijkt uit zijn universitaire loopbaan en zijn publicaties in deze rechtsgebieden.
 
Vanaf 1 oktober 1987 is hij verbonden als assistent aan de Universiteit Gent, eerst bij het Seminarie voor Handels- en Vennootschapsrecht, vanaf 1 oktober 1993 als praktijkassistent bij het Instituut voor Contracten- en Verzekeringsrecht en vanaf 1 oktober 2001 bij de Vakgroep Burgerlijk Recht, nu Centrum Verbintenissenrecht. Met ingang van 1 oktober 1997 werd hij bevorderd tot praktijklector. Op 16 september 2011 werd hij aangesteld als docent Bijzondere Overeenkomsten en Vastgoedrecht.
 
Als specialist ter zake was hij lid van de Bijzondere Commissie voor evaluatie van de gevolgen van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur (Ministerie van Justitie) en lid van de Commissie voor evaluatie van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet (Ministerie van Economische Zaken).
 
Hij werd op 13 juni 2006 als specialist gehoord op de hoorzitting van de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers i.v.m. het wetsvoorstel doc. 51-0122/001 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de intresten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft.
 
Hij werd op 2 juli 2013uitgenodigd als spreker op de hoorzitting van de Commissie Justitie van de Senaat i.v.m. het wetsvoorstel tot oprichting van een huurgarantiefonds. In de loop van 2013-2014 nam hij deel aan de werkzaamheden van de begeleidingsgroep private verhuring (Wonen Vlaanderen) die de regionalisering van grote delen van het huurrecht ten gevolge van de zesde staatshervorming heeft voorbereid; hij was voorzitter van de werkgroepen “contractuele aspecten” en “woningkwaliteit” die de bepalingen van de woninghuurwet hebben geëvalueerd.
 
Maarten Dambre is hoofdredacteur van de geannoteerde reeks wetboeken van die Keure (Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek - Bijzondere wetgeving, Handelsrecht) en is lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO). Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, het Nieuw Juridisch Weekblad, het Tijdschrift voor de Vrederechters en het Tijdschrift Huurrecht.
 
Maarten Dambre is editor en coauteur van een boek over Handelshuur, auteur van boeken over de Huurprijs en het Consumentenkrediet en coauteur van enkele juridische handboeken op het gebied van het huurrecht (algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur), schreef bijdragen voor diverse juridische verzamelwerken en publiceerde in tal van juridische tijdschriften.
 
Hij hield verschillende referaten op congressen en studiedagen, o.a. over Consumentenkrediet (UCL 1991, UIA 1992 en Brussel 1996), Woninghuur (UGent 1991 en 1997 en KUL 1991 en 1997), Hypothecair krediet (Antwerpen 1992), de Grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting (Schoordijk Instituut KUB Tilburg 1995), de Handelsagentuurovereenkomst (Universiteit Gent 1995), de Bescherming van de consument in de kredietsector (UGent 1997), Krediet aan en schuldenlast van gezinnen (Ministerie van Justitie, opleiding voor magistraten, 1998), Woningkwaliteitsregelingen (UGent en UIA1999, balie Gent 2000), Actuele ontwikkelingen inzake algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur” (UGent 2003), Knelpunten contractenrecht – Huur, (KUL en KULAK 2003), de Antidiscriminatiewet en het huurrecht (UGent 2003), Actuele ontwikkelingen inzake koop-verkoop van onroerende goederen” (UGent 2005), Algemeen huurrecht (UGent 2005), Dienstenprestaties (UGent 2010), Verkoop van onroerende goederen (UGent 2011), Handelshuur (UGent 2012) en Aansprakelijkheid van aannemer en architect voor de gebrekkige uitvoering van bouwwerken (UGent 2014).

Raf Van Ransbeeck behaalde zijn diploma van kandidaat in de rechten (1989-1991) aan UFSIA – Antwerpen, zijn licentiaat in de rechten (1991-1994) aan UIA – Antwerpen en zijn doctoraat in de rechtsgeleerdheid (2005) aan KUBrussel.

Vervolgens werd hij doctor-assistent aan de KUBrussel (2005 – 2010) en geaffilieerd onderzoeker aan het Centrum Verbintenissenrecht van de KU Leuven (2009 tot heden). Hij was tijdelijk deeltijds docent HUB-KUBrussel (2010 tot 2013) en is momenteel tijdelijk deeltijds docent aan de Campus Brussel van de KU Leuven (2013 tot heden).

Van Ransbeeck was tevens rechter in de Rechtbank van koophandel te Brussel (2006-2012) en is momenteel raadsheer aan het Hof van beroep te Brussel (2012 tot heden). Sinds eind 2015 is hij directeur van het IGO.

Tom Vandromme is post-doc. navorser Universiteit Antwerpen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief