Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Patrimonium 2014

Op voorraad
379 p.
2014
Boek
Editor(s): Charlotte Declerck en Walter Pintens
Auteur(s): Allaerts Veerle, Alofs Elisabeth, Anderson Miriam, Barabé-Bouchard Véronique, De Busschere Carl, Deblauwe Rik, Declerck Charlotte, Deguel François, Deknudt Guillaume, Helms Tobias, Meesters Bénédicte, Pignolet Dominique, Pintens Walter, Seyns Steven, Sumner Ian, Torfs Nan, TUERLINCKX Jan, Van den Bergh Bart, Vandenbussche Wannes, Verhagen Evelien, Wuyts Tim
Is onderdeel van de reeks Patrimonium
Patrimonium 2014 biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer, een overzicht van nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen, een antwoord op tien actuele en voor de praktijk relevante vragen  en een blik over de grenzen.

Bij wijze van epiloog worden ten slotte door Prof. dr. W. Pintens de voorstellen voor Verordeningen op het gebied van het vermogensrecht van echtgenoten en geregistreerde partners nader toegelicht.


ISBN 9789048617814 - Bestelcode 202142203
Patrimonium 2014
€ 110,00
Abonnees € 88,00

Patrimonium 2014 biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer, een overzicht van nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen, een antwoord op tien actuele en voor de praktijk relevante vragen  en een blik over de grenzen.

Bij wijze van epiloog worden ten slotte door Prof. dr. W. Pintens de voorstellen voor Verordeningen op het gebied van het vermogensrecht van echtgenoten en geregistreerde partners nader toegelicht.Inhoudstafel

INHOUD

VOORWOORD

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
PROF. DR. CHARLOTTE DECLERCK EN SVEN MOSSELMANS

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel
BÉNÉDICTE MEESTERS
I. Handelingsbekwaamheid van de echtgenoten
II. Verplichting tot hulp en bijdrage in de lasten van het huwelijk
III. Dringende voorlopige maatregelen

Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel
PROF. DR. CHARLOTTE DECLERCK
I. Wettelijk stelsel
II. Conventionele stelsels
III. Huwelijkscontract

Hfdst. III. Samenwoningsvermogensrecht
BÉNÉDICTE MEESTERS
I. Verschillende juridische behandeling van de diverse samenlevingsvormen: schending van het gelijkheidsbeginsel?
II. Wettelijke samenwoning
III. Feitelijke samenwoning
IV. Familiaalvermogensrechtelijke overeenkomsten

Hfdst. IV. Schenkingen
GUILLAUME DEKNUDT
I. Begrip
II. Constitutieve bestanddelen
III. Grondvereisten
IV. Handgift
V. Onrechtstreekse schenking
VI. Schenking tussen echtgenoten
VII. Ontbinding van de schenking

Hfdst. V. Erfrecht
PROF. DR. CHARLOTTE Declerck en GUILLAUME DEKNUDT
I. Voorwaarde vereist om te erven
II. Wettelijke devolutie
III. Testamentaire devolutie van de nalatenschap
IV. Erfovereenkomsten
V. Reserve
VI. Erfovergang
VII. Vereffening en verdeling van de nalatenschap

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving
STEVEN SEYNS
I. Burgerlijk recht
II. Fiscaal recht

Hfdst. II. Wetsvoorstellen
STEVEN SEYNS
I. Burgerlijk recht
II. Fiscaal recht

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Vereist de fiscale regularisatieaanvraag de machtiging van de vrederechter?
VEERLE ALLAERTS en JAN TUERLINCKX
I. Inleiding
II. Burgerlijke situering
III. Fiscale situering
IV. Besluit

Hfdst. II. Wat is de invloed van het arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 2013 op de bedrieglijke afhaling van gemeenschapsgelden kort voor de inleiding van de echtscheidingsprocedure?
DOMINIQUE PIGNOLET
I. Inleiding
II. Kwalificatie van de afhalingen als “helling” in de zin van art. 1448 BW
III. Kwalificatie van afhalingen als “bedrieglijke benadeling” in de zin van art. 1422 BW
IV. Kwalificatie van geldafhaling als “voorafname” cassatie 8 november 1990 en 28 mei 2008
V. De teleologische interpretatie van art.  1415 al. 2 BW – cassatie 14 november 2013
VI. Besluit

Hfdst. III. Les mesures provisoires à portée liquidative : fin d’une contraverse avec le tribunal de la famille ?
FRANÇOIS DEGUEL
I. Mesures “provisoires” selon les anciennes dispositions
II. Mesures “á titre provisoires” dans la loi du 30 juillet 2013
III. Mesures “provoires” dans la liquidation judiciaire

Hfdst. IV. Welke inkomsten, mogelijkheden en lasten van de ex-echtgenoten moet de rechter conform artikel 301, §3, tweede lid BW in rekening brengen bij de begroting van de uitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk?
PROF. DR. ELISABETH ALOFS
I. Opzet
II. De nieuwigheden sinds de echtscheidingshervorming van 2007
III. De in aanmerking te nemen inkomsten, mogelijkheden en lasten van de uitkeringspartijen

Hfdst. V. De vereffening-verdeling van aandelen na echtscheiding en de interferentie met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling. Bestaat er een draaiboek voor de notaris?
BART VAN DEN BERGH
I. Inleiding
II. Conflictpreventie
III. Kwalificatietaak: onderzoek naar het statuut van de aandelen. Beoordelingscriteria
IV. Modus operandi bij de vereffening en verdeling
V. Zijn er voor de notaris-vereffenaar (wettelijke) alternatieven voor de (vaak niet wenselijke) verdeling in natura?
VI. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?
VII. Besluit: geen uitholling van de vereffening-verdeling

Hfdst. VI. Artikel 1396 BW: Wat leren ons de recentste in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte uittreksels van notariële akten van minnelijke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten tijdens hun huwelijk?
CARL DE BUSSCHERE
I. Is een uittreksel van een wijzingsakte, bestemd voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, ondertekend door de echtgenoten, door een medewerker van de notaris of door een erenotaris, wel rechtsgeldig?
II. Is een notarieel uittreksel, zonder het ambtszegel van de notaris erop, wel rechtsgeldig?
III. Wat te denken van de bekendmaking van een uittreksel uit een vóórhuwelijkscontract, in het Belgisch Staatsblad?
IV. Zijn sommige uittreksels van wijzigingsakten werkelijk niet te lang? Zijn meerdere vermeldingen erin niet overbodig en nutteloos?
V. Plegen sommige notarissen bij het bekendmaken van een uittreksel in het Belgisch Staatsblad geen inbreuk op hun beroepsgeheim en discretieplicht en op de privacy van echtgenoten?
VI. Kan de terminologie in sommige uittreksels niet beter?
VII. Wat te denken van de vele en verschillende kwalificaties van uittreksels van wijzigingsakten door de notarissen?
VIII. Wat te denken van een uittreksel opgemaakt als een ‘verklaring’, als een ‘bevestiging’ of als een ‘verklaring en bevestiging’ uitgaand van de notaris?
IX. Is de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, van een verbeterend bericht met betrekking tot een vroeger reeds bekendgemaakt uittreksel mogelijk?
X. Kan in België, een minnelijke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, betrekking hebben op een in het buitenland gelegen onroerend goed?
XI. Is een minnelijke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten met huidige woon- en verblijfplaats in het buitenland mogelijk bij een Belgische notaris?
XII. Is een minnelijke wijziging van het vreemde huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten, met huidige woon- en verblijftplaats in België, mogelijk bij een Belgische notaris?
XIII. Is een minnelijke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten met huidige woon- en verblijfplaats in België, mogelijk bij een notaris in het buitenland?
XIV. Is artikel 1396 BW betreffende de bekendmaking van een uittreksel van een wijzigingsakte in het Belgisch Staatsblad ook toepasselijk op alle in België, bij een Belgisch notaris gedane rechtskeuzes tijdens het huwelijk met betrekking tot het huwelijksvermogen?
XV. Dient de notaris de wettelijke grondslag van de rechtskeuze van de echtgenoten tijdens het huwelijk met betrekking tot hun huwelijksvermogen, te vermelden?
XVI. Is het vereist, in het uittreksel in verband met een rechtskeuze tijdens het huwelijk, te preciseren of zij al dan niet retroactieve werking heeft (Art. 50, §3 WIPR)?
XVII. Welke recente variëteit bestaat er inzake bekendgemaakte uittreksels van rechtskeuze tijdens het huwelijk, van een specifiek vreemd huwelijksvermogensstelsel naar een specifiek Belgisch huwelijksvermogensstelsel?
XVIII. Kan een rechtskeuze louter betrekking hebben op een specifiek goed of op één deelaspect van de werking van het huwelijksvermogen (Art. 50, §2, tweede lid WIPR)?
XIX. De beroepsplicht van nauwgezetheid van de notarissen, ook op het vlak van de vermeldingen in de uittreksels van een wijzigingsakte bestemd voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
XX. De integrale kwaliteitszorg binnen het notariaat

Hoofdstuk VII. Hoe kunnen derden een vermomde schenking bewijzen?
WANNES VANDENBUSSCHE
I. Inleiding
II. Het arrest van 11 maart 2013
III. De toepassing van de bewijslastregels in het Belgische recht
IV. Mechanismen die de bewijslast versoepelen
V. Besluit

Hoofdstuk VIII.  HOE WORDT REKENING GEHOUDEN MET DE MEERWAARDE VAN EEN BEDRIJF TEN GEVOLGE VAN PERSOONLIJKE ARBEID VAN EEN ERFGENAAM?
PROF. DR. NAN TORFS
I. Inleiding
II. Tewerkstelling van latere begunstigde in bedrijf: probleem van sociaal recht
III. Tewerkstelling van latere begunstigde in bedrijf: probleem van burgerlijk recht
IV. De wet van 28 december 1967 voorziet wel in een “uitgesteld loon” in de landbouw. Deze figuur bestaat niet in de commerciële of ambachtelijke sfeer.
V. De figuur van de “verrijking zonder oorzaak” kan gebruikt worden

Hoofdstuk IX. Welke burgerlijke gevolgen heeft de aangifte van de nalatenschap?
RIK DEBLAUWE
I. De aangifte en haar kenmerken
II. Indiening van de aangifte impliceert geen aanvaarding
III. Een aangifte is geen bekentenis
IV. Een aangifte is geen afstand, verzaking of berusting
V. Vrijwillige vermeldingen
VI. Mogelijke clausule
VII. Uitoefening van opties via de aangifte van nalatenschap?
VIII. Conclusie

Hfdst. X. Opent de nieuwe wet over het bewind nieuwe mogelijkheden inzake familiaal vermogensbeheer?
TIM WUYTS
I. Inleiding

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

Hfdst. I. Participation in a spouse’s lottery winnings?
PROF. DR. TOBIAS HELMS
I. The property regime of community of accrued gains
II. Lottery winnings in equalization
III. Assessment

Hfdst. II. Le regul de la prise en compte par la jurisprudence des transferts patrimoniaux officieux au sein de la famille
VERONIQUE BARABE-BOUCHARD
I. L’immunité de certains transferts par abandon de droits
II. L’immunité de certains transferts par creation de dettes

Hfdst. III. Voorstellen tot herziening van het Nederlandse echtscheidingsproces- en het huwelijksvermogensrecht
I. Het concept wetsvoorstel scheiden zonder rechter
MR. EVELIEN VERHAGEN

II. Het initiatiefwetvoorstel tot wijziging van het wettelijk huwelijksvermogensregime
MR. MAAIKE STEEGMANS en MR EVELIEN VERHAGEN

Hfdst. IV. Liquidation of matrimonial property regimes in Spain: pending reforms
Dr. MIRIAM ANDERSON
I. Introduction
II. The provisions in force on dissolution and liquidation of the matrimonial property regime
III. The draft bill modifying the matrimonial property regime liquidation procedure
IV. Other proposed modifications
V. Concluding remarks

EPILOOG

Reeks Patrimonium

MEER INFO

Elk boek in de reeks is onderworpen aan een academische peer-reviewprocedure (GPRC). 

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief