Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen - Een praktische gids

Op voorraad
168 p.
2013
Boek
Editor(s): E. Clybouw
Auteur(s): Cardoen Bruno, Joppen L., Rooms Jelleke, Van Buggenhout I., Van Noten Sofie, Versluys J., Willems Kurt

Deze praktische gids maakt u als lezer op een heldere, bevattelijke en tegelijk beknopte manier wegwijs in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een Vlaams administratief rechtscollege dat uitspraak doet over beroepen die worden ingesteld tegen vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen.

Deze gids bundelt

 • relevante regelgeving en concrete en recente rechtspraak van de Raad om deze procedurebepalingen duidelijk uit te leggen.
 • praktische wenken voor niet-juridisch geschoolde professionals, advocaten en andere juristen.

De auteurs zijn allen medewerkers van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

ISBN 9789048618354 - Bestelcode 202131331
De Raad voor Vergunningsbetwistingen - Een praktische gids
€ 39,00
Abonnees € 34,00

Deze praktische gids maakt u als lezer op een heldere, bevattelijke en tegelijk beknopte manier wegwijs in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een Vlaams administratief rechtscollege dat uitspraak doet over beroepen die worden ingesteld tegen vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen.

Deze gids bundelt

 • relevante regelgeving en concrete en recente rechtspraak van de Raad om deze procedurebepalingen duidelijk uit te leggen.
 • praktische wenken voor niet-juridisch geschoolde professionals, advocaten en andere juristen.

De auteurs zijn allen medewerkers van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. HET INDIENEN VAN EEN BEROEP
I. Tegen welke beslissingen kan een beroep ingesteld worden bij de Raad voor vergunningsbetwistingen?
A. Vergunningsbeslissingen
B. Valideringsbeslissingen
C. Registratiebeslissingen

II. wat is de bevoegdheid van de raad voor vergunningsbetwistingen?
A. Vernietigen van de bestreden beslissing
B. Schorsen van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing
C. Bestuurlijke lus
D. Bemiddeling

III. wie kan een beroep indienen bij de raad voor vergunningsbetwistingen?
A. Beschikken over een actueel, persoonlijk en wettig belang
B. Na het uitputten van het administratief beroep
C. Omschrijving van het belang in het verzoekschrift
IV. wie kan optreden als raadsman?

HOOFDSTUK II. HET VERZOEKSCHRIFT
I. De termijn waarbinnen een verzoekschrift wordt ingediend
A. Na betekening van de bestreden beslissing
B. Na aanplakking van de bestreden beslissing

II. De wijze waarop een verzoekschrift wordt ingediend
A. Per aangetekende brief
B. Door neerlegging ter griffie

III. de vormvereisten waaraan het verzoekschrift moet voldoen
A. De formele vormvereisten – algemeen
B. De woonplaatskeuze
C. De beslissing van een rechtspersoon om in rechte te treden

IV. de middelen van het verzoekschrift
A. Wat is een middel?
B. Wanneer is een middel ontvankelijk?

V. Hervatting van het geding
A. Hervatting van geding bij overlijden van een van de partijen
voor het sluiten van de debatten (artikel 46 t.e.m. 48 Procedurebesluit)
B. Andere gevallen (artikel 49 Procedurebesluit)

Hoofstuk 3. de registratie van het verzoekschrift
I. De regularisatiemogelijkheid
A. Het verzoekschrift voldoet niet aan de vormvereisten
B. De beoordeling van de regularisatie door de Raad

II. De definitieve registratie

III. Het toewijzen van een beroep aan een kamer
A. Een alleenzetelende kamer(voorzitter)
B. Het wraken van een raadslid
C. Het samenvoegen van beroepen

Hoofdstuk 4. Het rolrecht
I. Elke verzoekende partij betaalt rolrecht
II. Het bedrag en de betalingstermijn
III. Bij laattijdige of niet-betaling


Hoofdstuk 5. de vereenvoudigde behandeling
I. het opstarten van de procedure van de vereenvoudigde behandeling
A. Het principe en de doelstelling van de vereenvoudigde behandeling
B. Het ambtshalve onderzoek

II. Het verloop van de procedure van de vereenvoudigde behandeling
III. Het verzoekschrift is kennelijk niet-ontvankelijk
IV. Het verzoekschrift is nIet kennelijk niet-ontvankelijk

Hoofdstuk 6. tussenkomen in de procedure
I.  Wie kan in de procedure tussenkomen?
II. De termijn waarbinnen een verzoek tot tussenkomst wordt ingediend
III. Het rolrecht van de tussenkomende partij
IV. De vormvereisten waaraan een verzoek tot tussenkomst moet voldoen
V. De beoordeling van de tussenkomst

Hoofdstuk 7. de vordering tot schorsing
I. Heeft het indienen van een beroep een schorsend effect?
II. D e wijze waarop een verzoekschrift wordt ingediend

A. Eén verzoekschrift
B. Een expliciete beslissing om in rechte te treden
C. Uiteenzetting van de moeilijk te herstellen ernstige nadelen en de ernstige middelen in het verzoekschrift

III. wanneer is een vordering tot schorsing doelloos?
IV. het moeilijk te herstellen ernstig nadeel (MTHEN)
A. Een persoonlijk MTHEN
B. Causaliteit – het moeilijk te herstellen ernstig nadeel vloeit voort uit de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing

V. Het verloop van de schorsingsprocedure
A. Het verloop van het vooronderzoek in de schorsingsprocedure
B. De openbare zitting in de schorsingsprocedure
C. Het arrest inzake de gevorderde schorsing
D. Het verzoek tot voortzetting
E. De versnelde rechtspleging
F. De opheffing van een schorsingsarrest

Hoofdstuk 8.De procedure ten gronde
I. Algemeen
II. Het verloop van het vooronderzoek ten gronde
III. In hoofde van de verwerende partij
IV. In hoofde van de tussenkomende partij
V. In hoofde van de verzoekende partij
VI. Het horen van Getuigen
VII. Bijzonderheden
A. Afstand van geding
B. Intrekking van de vergunning(sbeslissing) door de vergunningverlenende overheid
C. Verzaking aan de vergunning(sbeslissing)

Hoofdstuk 9. Dde openbare terechtzitting
I. De oproeping
II. De aanwezigheid op de zitting
III. De organisatie van de zitting

Hoofdstuk 10. Het arrest
I. Het uitspreken van het arrest
A. Het arrest
B. De gevolgen van de uitspraak

II. Het toewijzen van de kosten
III. een Kennelijk onrechtmatig beroep
IV. De bekendmaking

A. De betekening aan de procespartijen
B. Publicatie op de website
C. Het bekomen van een afschrift

V. verbetering en herziening
A. Verbetering van een arrest
B. Herziening van een arrest

VI. Het cassatieberoep

Dit is een boekenreeks voor professionals die op zoek zijn naar

 • een bondige en praktijkgerichte analyse
 • van één concreet onderwerp / thema binnen de ruimtelijke ordening of nauw verwante thema's van het omgevingsrecht
 • waarvoor geen juridische voorkennis nodig is

 

In elk boek vertrekt de auteur van een specifiek decreet of zelfs enkele artikelen binnen een decreet. De concrete regelgeving wordt verduidelijkt met concrete rechtspraak, rechtsleer en administratieve praktijk. Waar mogelijk en nuttig zorgen praktische schema’s, technische tekeningen, modelformulieren,… voor de nodige ondersteuning.

 

Voor en door professionals

Voor het verschijnen lezen mensen uit de praktijk het boek grondig na en kijken zij of het boek beantwoordt aan de wensen en noden van professionals. Zo bent u zeker dat dit boek u helpt om sterker te worden als professional.

 

Door de opbouw biedt deze reeks informatie op maat van professionals die bij het uitoefenen van hun functie te maken hebben met het omgevingsrecht, maar die geen juridische scholing hebben:

 • stedenbouwkundigen
 • architecten
 • ruimtelijk planners
 • landmeters
 • projectontwikkelaars
  ...

RedactieEen boek uit de Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

 • Francis Charlier

 • Bernard Hubeau

 • Marnix Van Damme

 • Guy Vloebergh

Verschenen in deze reeks

 


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief