Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gedwongen opname van de geesteszieke. Handleiding bij de Wet Persoon Geesteszieke

Op voorraad
453 p.
2012
Boek
Auteur(s): Rotthier Kristiaan
Is onderdeel van de reeks Personen- en familierecht

De procedure 'gedwongen opname van psychiatrische patiënten' blijft een controversieel en maatschappelijk relevant thema. Vlaanderen kende tussen 1999 en 2009 een stijging van het aantal gedwongen opnames met 80 %. In 2009 werden in Vlaanderen 48 gedwongen opnames toegepast per 100.000 inwoners, zijnde 2.911 in absolute cijfers. Met de toepassing van de wet mag niet slordig of lichtzinnig worden omgegaan. De krijtlijnen van het juridische kader dat door de wet wordt bepaald en dat van openbare orde is, moeten correct worden gehanteerd, al blijkt dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Het is de bedoeling van deze handleiding om daartoe een bijdrage te leveren en de rechtspractici een leidraad te verschaffen. Deze kan dienen als ondersteuning bij de toepassing van de bij momenten toch erg gecompliceerde wet. Bovendien werd getracht een analyse te maken van de standpunten in rechtsleer en rechtspraak betreffende een aantal knelpunten.

Minstens even belangrijk als de externe rechtsbescherming die de voorwaarden van een gedwongen opname regelt, is de interne bescherming van de patiënt die werd opgenomen op een gesloten afdeling. Ook aan dit aspect werd aandacht besteed.

Het institutionele kader werd behandeld door dr. Marc Servaes, voormalig geneesheer-inspecteur-psychiater bij de dienst Zorginspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit hoofdstuk geeft een verhelderend beeld van de rol van de overheid bij de organisatie en controle van de gedwongen opname.

ISBN 9789048616589 - Bestelcode 202127301
Gedwongen opname van de geesteszieke. Handleiding bij de Wet Persoon Geesteszieke
€ 88,00

De procedure 'gedwongen opname van psychiatrische patiënten' blijft een controversieel en maatschappelijk relevant thema. Vlaanderen kende tussen 1999 en 2009 een stijging van het aantal gedwongen opnames met 80 %. In 2009 werden in Vlaanderen 48 gedwongen opnames toegepast per 100.000 inwoners, zijnde 2.911 in absolute cijfers. Met de toepassing van de wet mag niet slordig of lichtzinnig worden omgegaan. De krijtlijnen van het juridische kader dat door de wet wordt bepaald en dat van openbare orde is, moeten correct worden gehanteerd, al blijkt dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Het is de bedoeling van deze handleiding om daartoe een bijdrage te leveren en de rechtspractici een leidraad te verschaffen. Deze kan dienen als ondersteuning bij de toepassing van de bij momenten toch erg gecompliceerde wet. Bovendien werd getracht een analyse te maken van de standpunten in rechtsleer en rechtspraak betreffende een aantal knelpunten.

Minstens even belangrijk als de externe rechtsbescherming die de voorwaarden van een gedwongen opname regelt, is de interne bescherming van de patiënt die werd opgenomen op een gesloten afdeling. Ook aan dit aspect werd aandacht besteed.

Het institutionele kader werd behandeld door dr. Marc Servaes, voormalig geneesheer-inspecteur-psychiater bij de dienst Zorginspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit hoofdstuk geeft een verhelderend beeld van de rol van de overheid bij de organisatie en controle van de gedwongen opname.


Inhoudstafel

HOOFDSTUK I. DE MATERIELE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE WET
Afdeling 1. Het begrip geesteszieke
Afdeling 2. Het gevaarcriterium
Afdeling 3. Geen andere geschikte behandeling

HOOFDSTUK II. HET OMSTANDIG (GENEESKUNDIG) VERSLAG
Afdeling 1. Wie kan een omstandig (geneeskundig) verslag opstellen?
Afdeling 2. Een voorafgaand daadwerkelijk onderzoek
Afdeling 3. De datum van het verslag en van het onderzoek
Afdeling 4. De inhoud van het verslag
Afdeling 5. De vorm van het verslag
Afdeling 6. Het verslag in spoedeisende gevallen
Afdeling 7. Het omstandig verslag inzake verder verblijf

HOOFDSTUK III. DE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN DE DWANGMAATREGELEN
Afdeling 1. De maatregel van observatie in een instelling
Afdeling 2. De maatregel van verder verblijf in een instelling
Afdeling 3. Verpleging in een gezin
Afdeling 4. De nazorg tijdens het verder verblijf in een instelling

HOOFDSTUK IV. DE PROCEDUREREGELS INZAKE DE TE TREFFEN DWANGMAATREGELEN
Afdeling 1. De procedure bij dringendheid (art. 9 WPG)
Afdeling 2 . De procedure bij verzoekschrift (art. 5 WPG)
Afdeling 3 . De procedure met het oog op verder verblijf (art. 13 WPG)
Afdeling 4. De procedure bij toepassing van de nazorg
Afdeling 5. De procedure inzake de overbrenging naar een andere psychiatrische dienst
Afdeling 6. De procedure vervroegde beeindiging van de observatiemaatregel en de herziening van de maatregel verder verblijf
Afdeling 7. Rechtsmiddelen in het kader van de WPG
Afdeling 8. Gerechtskosten sensu lato

HOOFDSTUK V. DE MINDERJARIGE EN DE WET PERSOON GEESTESZIEKE
Afdeling 1. Impact van de WPG op minderjarigen
Afdeling 2. Het luik jeugdbescherming
Afdeling 3. De toepassing van de Wet Persoon Geesteszieke op minderjarigen

HOOFDSTUK VI. DE TOEPASSING VAN DE WET OP DE VEROORDEELDE GEINTERNEERDE
Afdeling 1. De veroordeelde die in de loop van de strafuitvoering wordt geinterneerd
Afdeling 2. To epassingsgebied
Afdeling 3. Procedureregels

HOOFDSTUK VII. DE RECHTEN VAN DE GEDWONGEN OPGENOMEN PSYCHIATRISCHE PATIENT
Afdeling 1. To epasselijke wetgeving
Afdeling 2. Het recht op vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid (art. 32, § 1 WPG)
Afdeling 3. Het recht op sociale en gezinscontacten en het recht op culturele ontplooiing (art. 32, § 1 WPG)
Afdeling 4. Het recht op briefwisseling (art.32, § 2 WPG)
Afdeling 5. Het recht op bezoek (art. 32, § 2 WPG)
Afdeling 6. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening (art. 5 WPR)
Afdeling 7. Het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar (art. 6 WPR)
Afdeling 8. Het recht op informatie (art. 7 WPR)
Afdeling 9. Het recht op een geinformeerde instemming tijdens de gedwongen opname (art. 8 WPR)
Afdeling 10. Het patientendossier (art. 9 WPR)
Afdeling 11. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 10 WPR)
Afdeling 12. Het recht op klachtenbemiddeling (art. 11 WPR)
Afdeling 13. De vertegenwoordiging van de patient (art. 14 WPR)
Afdeling 14. Het recht op pijnbestrijding (art. 11bis WPR)
Afdeling 15. Interne dwangmaatregelen ten aanzien van de gedwongen opgenomen patient

HOOFDSTUK VIII. HET INSTITUTIONELE KADER (dr. Marc Servaes)
Afdeling 1. De voorzieningen voor gedwongen opname in Vlaanderen
Afdeling 2. Definitie en statuut van een 'gesloten instelling'
Afdeling 3. Controle en toezicht op de instellingen
Afdeling 4. De rol van de verschillende actoren: geneesheer-hoofd van dienst, behandelende geneesheer, directeur
Afdeling 5. Taak en organisatie van de ombudsfunctie

HOOFDSTUK IX. VARIA
Afdeling 1. Gedwongen opname en voorlopig bewind
Afdeling 2. De kansspelwetgeving
Afdeling 3. Aansprakelijkheid

HOOFDSTUK X. ENKELE SLOTBESCHOUWINGEN

BIBLIOGRAFIE

BIJLAGEN

In deze reeks verschijnen diverse boeken rond de thema’s uit het familierecht zoals verlengde minderjarigen en geesteszieken. De onderwerpen worden telkens bekeken vanuit juridisch oogpunt.

Beschikbaar in deze reeks


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief