Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen/ La constitution de sociétés et la phase de démarrage d'entreprises

Op voorraad
2003
Boek
Editor(s): B. Tilleman, A. Benoit-Moury, O. Caprasse, N. Thirion
Is onderdeel van de reeks Recht en onderneming
Het goed begeleiden van startende ondernemingen is een belangrijke maatschappelijke opdracht. De juridische begeleiding van startende ondernemingen vereist een kennis van het vennootschapsrecht, boekhoudrecht, financieel en economisch recht. Onontbeerlijk is bovendien dat de jurist samenwerkt met de economische beroepen, zoals boekhouders, accountants en revisoren. Maar ook het opstellen van een financieel plan en de economische en financiële begeleiders van deze ondernemingen zijn evenzeer cruciale materies. Al deze kennis bijeenbrengen in één handboek was de doelstelling die door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten werd geformuleerd en de editors hebben de uitdaging opgenomen.ISBN 9789059581265 - Bestelcode 202034204
De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen/ La constitution de sociétés et la phase de démarrage d'entreprises
€ 78,00

Het goed begeleiden van startende ondernemingen is een belangrijke maatschappelijke opdracht. De juridische begeleiding van startende ondernemingen vereist een kennis van het vennootschapsrecht, boekhoudrecht, financieel en economisch recht. Onontbeerlijk is bovendien dat de jurist samenwerkt met de economische beroepen, zoals boekhouders, accountants en revisoren. Maar ook het opstellen van een financieel plan en de economische en financiële begeleiders van deze ondernemingen zijn evenzeer cruciale materies. Al deze kennis bijeenbrengen in één handboek was de doelstelling die door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten werd geformuleerd en de editors hebben de uitdaging opgenomen.
Inhoudstafel

PLAN

partie I. la phase qui precede la constitution d·une societe

1. Drijfveren voor de oprichting van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid: is er nog plaats voor de wilsvrijheid van partijen?
Les motivations pour la constitution d·une société dotée de la personnalité juridique: les parties disposent-elles encore de l·autonomie de volonté?

2. Reconnaissance de la personnalité juridique et aperçu des différentes formes sociétaires
Erkenning van de rechtspersoonlijkheid en overzicht van de verschillende vennootschapsvormen

3. La société en formation
De vennootschap in oprichting

partie II. la constitution d·une societe

1. Grondvoorwaarden eigen aan het vennootschapscontract
Conditions de fond du contrat de société

A. De grondvoorwaarden van het vennootschapscontract
Conditions de fond du contrat de société
B. Oprichting vennootschappen: de vormvereisten
La constitution de sociétés: les formalités
C. Les apports et les quasi-apports
De inbrengen en de quasi-inbrengen
D. Création d·entreprise et blanchiment d·argent: une réalité aux contours parfois nébuleux
Oprichting van vennootschap en witwassen van geld: een vaak onduidelijke realiteit

2. De hoedanigheid van de vennoten
La qualité des associés

A. Vennootschap en huwelijk. Enkele familiaalvermogensrechtelijke bedenkingen
Société et mariage. Quelques considérations en matière de droit patrimonial
B. Volmacht en sterkmaking bij oprichting van vennootschappen
Mandat et porte-fort lors de la constitution de sociétés
C. La nationalité des sociétés
De nationaliteit van vennootschappen
D. De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap
Les compétences requises pour la constitution d·une société professionnelle

3. Het kapitaal
Le capital

A. Le capital en droit des sociétés, notions et constitution
Het kapitaal in het vennootschapsrecht, begrippen en kapitaalvorming
B. Het kennelijk (on)toereikend kapitaal
Le capital manifestement (in)suffisant
a. De aansprakelijkheid van oprichters en van bestuurders bij ongeldige inbrengen
La responsabilité des fondateurs et des administrateurs en cas d·apports non valables
b. La responsabilité des fondateurs en cas de capital insuffisant
De aansprakelijkheid van de oprichters bij ontoereikend kapitaal

4. Elaboration des statuts. Commentaire de quelques clauses particulières
Het uitwerken van de statuten. Bespreking van enkele bijzondere clausules

5. Registratierechten bij inbreng in de opstartfase van de vennootschap
Droits d·enregistrement lors d·un apport pendant la phase de démarrage de la société

partie III. questions speciales liees a la constitution d·une societe

1. Comptabilité et comptes annuels: questions préliminaires
Boekhouding en jaarrekening: specifieke aandachtspunten

2. Enkele sociaalrechtelijke aandachtspunten
Quelques questions en matière de droit social

A. Het sluiten van de arbeidsovereenkomst
La conclusion du contrat de travail
B. Het sociaal statuut der zelfstandigen
Le statut social des indépendants

3. De diverse administratieve verplichtingen bij de oprichting van een vennootschap
Les différentes obligations administratives lors de la constitution d·une société

A. Recente wijzigingen op het vlak van verplichtingen bij het opstarten van een onderneming (Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket, ondernemingsnummer, handelsregister, vestigingsattest, basiskennis van bedrijfsbeheer, ...)
Modifications récentes quant aux obligations lors du démarrage d·une entreprise
B. De toepassing van het bodemsaneringsdecreet op vennootschapsverrichtingen
L·application du décret relatif à l·assainissement du sol aux activités des sociétés

partie IV. Aspects financiers et economiques

1. Rôle du professionnel comptable dans l·élaboration du plan financier
Taak van de beroepsbeoefenaar bij de opstelling van het financieel plan

2. Kredietwaardigheidsbeoordeling door de financiële instelling
L·appréciation de la solvabilité par l·institution financière

3. De financiële begeleiding gedurende de startfase van het bedrijf
L·encadrement financier pendant la phase de démarrage de l·entreprise

4. Kritische succesfactoren voor het slagen van startende bedrijven
Facteurs critiques de réussite pour des entreprises pendant leur phase de démarrage

5. Bestuurdersaansprakelijkheid wegens voortzetting van een deficitaire activiteit
Responsabilité des directeurs à cause de la continuation d·une activité déficitaire
Reeks Recht en Onderneming

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief