Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek bijzondere overeenkomsten

Op voorraad
618 p.
2020
Boek
Auteur(s): Maarten Dambre

Het helse tempo waarin federale en regionale wetgevers allerlei wijzigingen loslieten in aanloop naar de “moeder aller verkiezingen” in mei 2019 verantwoordde een nieuwe editie van dit Handboek. De belangrijkste wijzigingen betreffen het integreren van de definitieve versie van het Vlaams Woninghuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet.

Aan deel II m.b.t. het huurrecht werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd m.b.t. het vierde specifieke huurstelsel, meer bepaald de studentenhuur. Daarnaast werd het nieuwe bewijsrecht verwerkt, zoals opgenomen in boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Hoewel deze bepalingen pas in werking treden achttien maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, leek het voor een handboek dat ook bestemd is als syllabus voor studenten van de bacheloropleiding rechten aangewezen om de nieuwe bewijsregeling te bespreken (waar nodig wordt ook de huidige regeling nog vermeld met een verwijzing naar “oud BW”).
 

ISBN 9789048636877 - Bestelcode 202202400
Handboek bijzondere overeenkomsten
€ 83,00
Studenten € 40,00

Het helse tempo waarin federale en regionale wetgevers allerlei wijzigingen loslieten in aanloop naar de “moeder aller verkiezingen” in mei 2019 verantwoordde een nieuwe editie van dit Handboek. De belangrijkste wijzigingen betreffen het integreren van de definitieve versie van het Vlaams Woninghuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet.

Aan deel II m.b.t. het huurrecht werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd m.b.t. het vierde specifieke huurstelsel, meer bepaald de studentenhuur. Daarnaast werd het nieuwe bewijsrecht verwerkt, zoals opgenomen in boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Hoewel deze bepalingen pas in werking treden achttien maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, leek het voor een handboek dat ook bestemd is als syllabus voor studenten van de bacheloropleiding rechten aangewezen om de nieuwe bewijsregeling te bespreken (waar nodig wordt ook de huidige regeling nog vermeld met een verwijzing naar “oud BW”).
 


Inhoudstafel

DEEL I. KOOP
Hoofdstuk 1. Wezenlijke bestanddelen
Hoofdstuk 2. Geldigheidsvereisten
Hoofdstuk 3. Vorm-bewijs-kosten-interpretatie
Hoofdstuk 4. Verbintenissen van de verkoper
Hoofdstuk 5. Verbintenissen van de koper
Hoofdstuk 6. Bijzondere regelingen

DEEL II. HUUR
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2. Hoofdbestanddelen van de huur
Hoofdstuk 3. Geldigheidsvoorwaarden
Hoofdstuk 4. Vorm en bewijs
Hoofdstuk 5. Duur-opzegging-verlenging
Hoofdstuk 6. Verbintenissen van de verhuurder
Hoofdstuk 7. Verbintenissen van de huurder
Hoofdstuk 8. Huuroverdracht-onderhuur
Hoofdstuk 9. Verkoop van het gehuurde goed
Hoofdstuk 10. Einde van de huur
Hoofdstuk 11. Huur van roerende goederen
Hoofdstuk 12. Woninghuur
Hoofdstuk 13. Studentenhuur
Hoofdstuk 14. Handelshuur
Hoofdstuk 15. Pacht

DEEL III. AANNEMING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Het tot stand komen van de aanneming
Hoofdstuk 3. Verbinetenissen van de aannemer
Hoofdstuk 4. Verbintenissen van de opdrachtgever
Hoofdstuk 5. Onderaanneming
Hoofdstuk 6. Tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer
Hoofdstuk 7. Aansprakelijkheid tegenover derden
Hoofdstuk 8. Het risico voor het vergaan
Hoofdstuk 9. Einde van de aanneming
Hoofdstuk 10. Woningbouw

DEEL IV. LASTGEVING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Geldigheidsvereisten
Hoofdstuk 3. Bewijs
Hoofdstuk 4. Omvang van de lastgeving
Hoofdstuk 5. Verbintenissen van de lasthebber
Hoofdstuk 6. Verbintenissen van de lastgever
Hoofdstuk 7. Uitwerking van de lastgeving jegens derder
Hoofdstuk 8. Einde van de lastgeving

DEEL V. BEWAARGEVING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Vrijwillige bewaargeving
Hoofdstuk 3. Noodbewaargeving
Hoofdstuk 4. Oneigenlijke bewaargeving
Hoofdstuk 5. Sekwester

DEEL VI. DADING
Hoofdstuk 1. Algemene begrippen
Hoofdstuk 2. Geldigheidsvereisten
Hoofdstuk 3. Vorm en bewijs
Hoofdstuk 4. Interpretatie en toepassingsgebied
Hoofdstuk 5. Gevolgen van de dading

DEEL VII. BORGTOCHT
Hoofdstuk 1. Borgtocht als persoonlijk zekerheidsrecht
Hoofdstuk 2. Tot stand komen en bewijs
Hoofdstuk 3. Kosteloze of bezoldigde borgtocht
Hoofdstuk 4. Kenmerken
Hoofdstuk 5. Gevolgen van de borgtocht
Hoofdstuk 6. Einde van de borgtocht
 

> Bekijk hier de volledige inhoudstafel

Maarten Dambre promoveerde op 16 september 2008 tot doctor in de rechten met een proefschrift onder de titel "Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen. Een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering."
 
Hij behaalde op 9 juli 1986, met grote onderscheiding, het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij is vanaf 1 oktober 1986 advocaat aan de balie te Gent. Mr. Frans Baert was zijn patroon. Na de stage was hij in 1992 één van de oprichters van de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten CVBA.
 
Als advocaat behandelt hij voornamelijk handelsrechtelijke zaken, met inbegrip van handelscontracten (agentuur, franchising, concessie), en zaken van financieel recht en contractenrecht, hoofdzakelijk handelshuur, koop-verkoop en aanneming (bouwrecht). Hij heeft zich diepgaand in deze materie gespecialiseerd, zoals blijkt uit zijn universitaire loopbaan en zijn publicaties in deze rechtsgebieden.
 
Vanaf 1 oktober 1987 is hij verbonden als assistent aan de Universiteit Gent, eerst bij het Seminarie voor Handels- en Vennootschapsrecht, vanaf 1 oktober 1993 als praktijkassistent bij het Instituut voor Contracten- en Verzekeringsrecht en vanaf 1 oktober 2001 bij de Vakgroep Burgerlijk Recht, nu Centrum Verbintenissenrecht. Met ingang van 1 oktober 1997 werd hij bevorderd tot praktijklector. Op 16 september 2011 werd hij aangesteld als docent Bijzondere Overeenkomsten en Vastgoedrecht.
 
Als specialist ter zake was hij lid van de Bijzondere Commissie voor evaluatie van de gevolgen van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur (Ministerie van Justitie) en lid van de Commissie voor evaluatie van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet (Ministerie van Economische Zaken).
 
Hij werd op 13 juni 2006 als specialist gehoord op de hoorzitting van de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers i.v.m. het wetsvoorstel doc. 51-0122/001 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de intresten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft.
 
Hij werd op 2 juli 2013uitgenodigd als spreker op de hoorzitting van de Commissie Justitie van de Senaat i.v.m. het wetsvoorstel tot oprichting van een huurgarantiefonds. In de loop van 2013-2014 nam hij deel aan de werkzaamheden van de begeleidingsgroep private verhuring (Wonen Vlaanderen) die de regionalisering van grote delen van het huurrecht ten gevolge van de zesde staatshervorming heeft voorbereid; hij was voorzitter van de werkgroepen “contractuele aspecten” en “woningkwaliteit” die de bepalingen van de woninghuurwet hebben geëvalueerd.
 
Maarten Dambre is hoofdredacteur van de geannoteerde reeks wetboeken van die Keure (Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek - Bijzondere wetgeving, Handelsrecht) en is lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO). Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, het Nieuw Juridisch Weekblad, het Tijdschrift voor de Vrederechters en het Tijdschrift Huurrecht.
 
Maarten Dambre is editor en coauteur van een boek over Handelshuur, auteur van boeken over de Huurprijs en het Consumentenkrediet en coauteur van enkele juridische handboeken op het gebied van het huurrecht (algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur), schreef bijdragen voor diverse juridische verzamelwerken en publiceerde in tal van juridische tijdschriften.
 
Hij hield verschillende referaten op congressen en studiedagen, o.a. over Consumentenkrediet (UCL 1991, UIA 1992 en Brussel 1996), Woninghuur (UGent 1991 en 1997 en KUL 1991 en 1997), Hypothecair krediet (Antwerpen 1992), de Grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting (Schoordijk Instituut KUB Tilburg 1995), de Handelsagentuurovereenkomst (Universiteit Gent 1995), de Bescherming van de consument in de kredietsector (UGent 1997), Krediet aan en schuldenlast van gezinnen (Ministerie van Justitie, opleiding voor magistraten, 1998), Woningkwaliteitsregelingen (UGent en UIA1999, balie Gent 2000), Actuele ontwikkelingen inzake algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur” (UGent 2003), Knelpunten contractenrecht – Huur, (KUL en KULAK 2003), de Antidiscriminatiewet en het huurrecht (UGent 2003), Actuele ontwikkelingen inzake koop-verkoop van onroerende goederen” (UGent 2005), Algemeen huurrecht (UGent 2005), Dienstenprestaties (UGent 2010), Verkoop van onroerende goederen (UGent 2011), Handelshuur (UGent 2012) en Aansprakelijkheid van aannemer en architect voor de gebrekkige uitvoering van bouwwerken (UGent 2014).

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief