Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Rechtskroniek Vrede- en Politierechters 2012/ Chronique à l’usage des Juges de Paix et de Police 2012

Op voorraad
2012
Boek
Editor(s): P. Lecocq, M. Dambre
Auteur(s): Berthe Aude, Biemar Bénédicte, Boufflette Sophie, De Temmerman B., Janssens Carine, Kreps Ph., Lecocq Pascale, Masset Adrien, Michel Maus, Papart (+) Thierry, Preud'homme F., Salvé Arianne, Simar N, Storme Henri, Traest Philip, Van Puyenbroeck L., Voet Stefaan

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

De “Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters” beoogt ten behoeve van de Vrede- en Politierechters, hun plaatsvervangers en het personeel van hun griffies, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch gerichte toelichting te geven bij nieuwe wetten en ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer.

Volgende onderwerpen komen o.a. in dit boek aan bod: De gerechtelijke afpaling: de werkmethode en kostenbegroting vanuit de praktijkervaring - Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing - Het bewijs in het wegverkeerrecht en Antigoon - 'Salduz' en de politierechtbank. De toepassing van de wet van 13 augustus 2011 op het gebied van verkeersgerelateerde misdrijven - Begroting van schade door kapitalisatie: meer precies dan ex aequo et bono? - Europees betalingsbevel en Europese procedure voor geringe vorderingen - Rechtsbijstand (en juridische tweedelijnsbijstand): een update.

ISBN 9789048613755 - Bestelcode 202122101
Rechtskroniek Vrede- en Politierechters 2012/ Chronique à l’usage des Juges de Paix et de Police 2012
€ 98,00
Abonnees € 78,00

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

De “Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters” beoogt ten behoeve van de Vrede- en Politierechters, hun plaatsvervangers en het personeel van hun griffies, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch gerichte toelichting te geven bij nieuwe wetten en ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer.

Volgende onderwerpen komen o.a. in dit boek aan bod: De gerechtelijke afpaling: de werkmethode en kostenbegroting vanuit de praktijkervaring - Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing - Het bewijs in het wegverkeerrecht en Antigoon - 'Salduz' en de politierechtbank. De toepassing van de wet van 13 augustus 2011 op het gebied van verkeersgerelateerde misdrijven - Begroting van schade door kapitalisatie: meer precies dan ex aequo et bono? - Europees betalingsbevel en Europese procedure voor geringe vorderingen - Rechtsbijstand (en juridische tweedelijnsbijstand): een update.


Inhoudstafel

COPROPRIÉTÉ ET VOISINAGE
S. Boufflette et P. Lecocq

Introduction
Chapitre 1. Copropriété et troubles de voisinage
Chapitre 2. Copropriété et servitude

BORNAGE - QUESTIONS D'ACTUALITE ET FRAIS
A. Salvé

Introduction
Section 1. Définition
Section 2. Compétence matérielle
Section 3. hypothèses où la demande en bornage doit être rejetée
Section 4. P.V. de bornage: transcription versus enregistrement
Section 5. frais du bornage judiciaire
Section 6. effectivité de l'abornement après jugement
Section 7. effets juridiques des accords intervenus et du procès-verbal réalisé en matière du bornage

LE BORNAGE
F. Preud'homme

I. Introduction
II. Recherche de limite
III. Arpentage ou levé de terrain
IV. Elaboration des plans
V. Frais de bornage

DE GERECHTELIJKE AFPALING: DE WERKMETHODE EN KOSTENBEGROTING VANUIT DE PRAKTIJKERVARING
Ph. Kreps

1. Inleiding
2. Deskundig onderzoek
3. Planopmaak met grensvoorstel
4. Opmaak van het voorverslag
5. Opmaak van het eindverslag en neerleggen ter griffie
6. Eindvonnis van de vrederechter
7. Afpaling en opmaak van het proces-verbaal van de afpaling
8. Kostenbegroting

HET JURIDISCH LABORATORIUM VAN DE PARKEERHEFFING
M. Maus en C. Janssens

1. Inleiding: de historiek van de parkeerheffing
2. De normatieve bevoegdheid ten aanzien van de parkeerheffing
3. Het juridisch karakter van de parkeerheffing
4. Het juridische karakter van de rechtsverhouding tussen enerzijds de gemeente of het parkeerbedrijf en anderzijds de gebruiker van een parkeerplaats
5. De juridische mogelijkheid om de inning en invordering van de parkeerheffing in concessie te geven aan parkeerbedrijven
6. Het bewijs van de parkeerovertreding
7. De invordering van de parkeerheffing via het gemeentelijk dwangbevel
8. De verjaring van de parkeerheffing
9. De parkeerheffing: nil volentibus arduum?

PREUVES PENALES IRREGULIERES OU ILLEGALES: QUELLES CONSEQUENCES EN DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE?
A. Masset

1. L'évolution du sort réservé, en procédure pénale belge, aux preuves illégales et irrégulières
2. Cass., 14 octobre 2003: la naissance d'Antigone en procédure pénale
3. La confirmation de la jurisprudence Antigone en procédure pénale
4. L'exclusion du test Antigone en cas de violations substantielles quoique non prévues à peine de nullité: la preuve dite légale
5. Les critères d'appréciation du procès équitable pour l'application du test Antigone
6. Le coup de pouce donné au test Antigone par la Cour européenne des droits de l'homme
7. Le coup de pouce donné au test Antigone par la Cour constitutionnelle
8. Le coup de pouce donné au test Antigone par la loi belge sur l'entraide judiciaire internationale
9. L'examen des situations concrètes, en relation possible avec le droit de la circulation routière, ayant donné lieu à l'application du test Antigone
10. Conclusion

HET BEWIJS IN HET WEGVERKEERRECHT EN ANTIGOON
Ph. Traest

Inleiding
Het antigoonarrest van het Hof van Cassatie
De voorgeschiedenis van antigoon
Bewijsuitsluitingsgronden
Grenzen aan de antigoondoctrine - betrouwbaarheid van het bewijs
Arrest van het Hof van Cassatie d.d. 26 november 2008: de intrinsieke kwaliteit van het bewijs
Alcoholintoxicatie
Snelheidsinbreuken
Vrije bewijslevering?
Besluit

'SALDUZ' EN DE POLITIERECHTBANK. DE TOEPASSING VAN DE WET VAN 13 AUGUSTUS 2011 OP HET GEBIED V AN VERKEERSGERELATEERDE MISDRIJVEN
L. van Puyenbroeck

1. Inleiding
2. Beknopt overzicht van de nieuwe regels vanuit het perspectief van verkeersmisdrijven
3. Het criterium van de vrijheidsberoving en de toepassing daarvan op verkeersmisdrijven
4. Conclusie

REGARDS CROISES SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL EN FRANCE ET EN BELGIQUE
T. Papart et N. Simar

I. Introduction
II. Rappel des principes d'évaluation en droit belge
III. Analyse comparative
IV. Conséquences sur les recours des tiers payeurs en france
V. Conclusions

BEGROTING VAN SCHADE DOOR KAPITALISATIE: MEER PRECIES DAN EX AEQUO ET BONO?
B. De Temmerman

Inleiding
I. Kapitalisatie: een (gesofisticeerde) optelling
II. Noodzaak van vergelijkbaarheid en consistentie bij begroting van schade
III. Argumenten in de Belgische rechtspraak pro en contra kapitalisatie
IV. De eigenlijke inzet: zijn de gebruikelijke morele schadevergoedingen ontoereikend?
V. Kanttekeningen

LA PROCEDURE EUROPEENNE DE REGLEMENT DES PETITS LITIGES EN PRATIQUE
A. Berthe

I. Introduction
II. La procédure en principes
III. Le déroulement de la procédure
IV. Premiers résultats d'une enquête
V. Conclusion

EUROPEES BETALINGSBEVEL EN EUROPESE PROCEDURE VOOR GERINGE VORDERINGEN
H. Storme

I. Reductie van exequaturvereisten in Europese context
II. Integratie van de Europese procedures in de nationale rechtsorde
III. Europese betalingsbevelprocedure
IV. Europese procedure voor geringe vorderingen

QUELQUES QUESTIONS EN MATIERE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE
B. Biémar

§ 1. Introduction
§ 2. Généralités
§ 3. Champ d'application
§ 4. Procédure
§ 5. Expertise et conseiller technique
§ 6. Retrait de l'assistance judiciaire
§ 7. Frais et récupération des frais
§ 8. Vers un guichet unique?

RECHTSBIJSTAND (EN JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND): EEN UPDATE
S. Voet

I. Inleiding: juridische bijstand en rechtsbijstand in de Belgische rechtsorde
II. Rechtsbijstand
III. Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsplegingsvergoeding

Deze reeks van dossiers is gekoppeld aan het Tijdschrift van Vrede- en Politierechters. Ze bevat o.a. de jaarlijkse Rechtskronieken voor Vrede- en Politierechters, gerealiseerd door de Rechtsfaculteiten van de universiteiten van Gent en Luik, en de officiële publicatie van de indicatieve tabel.

Heeft u een abonnement op het Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters? Dan ontvangt u jaarlijks minstens 1 dossier in het kader van uw tijdschriftabonnement. De andere dossiers die verschijnen binnen de reeks kan u apart aankopen. Wil u deze dossiers ontvangen aan een voordeelprijs? Neem dan een abonnement. Zo krijgt u automatisch alle nieuwe dossiers toegestuurd aan een voordeelprijs.

Redactie

  • Maarten Dambre
  • Pascal Lecocq

Verschenen in deze reeks


Michel Maus is licentiaat in de rechten en bijzonder licentiaat in het fiscaal recht (Vrije Universiteit Brussel). In 2005 doctoreerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel in het fiscaal recht met het onderwerp “De grenzen van de fiscale controle”.

Michel Maus is advocaat aan de balie van Brugge en Gent en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij verschillende fiscale vakken doceert waaronder het vak “Fiscaal straf- en strafprocesrecht”. Michel Maus publiceert veelvuldig in het domein van het fiscaal (straf)recht en geeft regelmatig lezingen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief