Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Voor recht, rechtvaardigheid en Camus

Disponible
636 p.
2018
Livre
Editor(s): Opdebeek Ingrid, Van Zimmeren Esther, Vermeir Diederik
Auteur(s): Ackaert Leen, Bernard Nicolas, Bouverne-De Bie Maria, Carette Nicolas, Carton Rik, Collier Dirk, Cuypers Daniël, Dambre Maarten, De Boe Françoise, De Decker Pascal, De Groot-Van Leeuwen Leny, De Preter Filip, De Smedt Helma, Entzinger Han, Jacques Fierens, Goossens Luc, Hanselaer Annemarie, Hertogh Marc, Janssens Edward, Lancksweerdt Eric, Martens Albert, Meeusen Johan, Moons Nico, Moulaert Frank, Niemeijer Bert, Opdebeek Ingrid, Pauwels Sigrid, Popelier Patricia, Terlouw Ashley, Van Houtte Jean, Van Oevelen Aloïs, Van Zimmeren Esther, Vande Walle Gudrun, Vandenhole Wouter, Vandevyvere Wolfgang, Tom Vandromme, Vanheule Dirk, Vanobbergen Bruno, Vermeir Diederik, Vloebergh Guy, Vranken Jan, Weekers Bart, Winters Sien

Liber Amicorum Bernard Hubeau

Op 1 oktober 2018 ging Bernard Hubeau op emeritaat. De Universiteit Antwerpen huldigde hem op 21 november 2018 met een academische viering en dit Liber Amicorum.

Dit boek is gestructureerd op basis van de specifieke speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek en professionele leven van Bernard. Alle auteurs werden uitgenodigd om hun publicatie te situeren binnen één van de volgende speerpunten:

  • de zwakke rechtsgebruiker
  • rechtssociologie en de toegang tot het recht
  • ruimtelijke ordening en het recht op wonen
  • klachtenbehandeling en ombudswerk
ISBN 9789048633715 - Numéro de commande 202189003
Voor recht, rechtvaardigheid en Camus
€ 145,00

Liber Amicorum Bernard Hubeau

Op 1 oktober 2018 ging Bernard Hubeau op emeritaat. De Universiteit Antwerpen huldigde hem op 21 november 2018 met een academische viering en dit Liber Amicorum.

Dit boek is gestructureerd op basis van de specifieke speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek en professionele leven van Bernard. Alle auteurs werden uitgenodigd om hun publicatie te situeren binnen één van de volgende speerpunten:

  • de zwakke rechtsgebruiker
  • rechtssociologie en de toegang tot het recht
  • ruimtelijke ordening en het recht op wonen
  • klachtenbehandeling en ombudswerk


Inhoudstafel

Woord vooraf

Rik CARTON
Over Bernard Hubeau

Jean VAN HOUTTE & Steven GIBENS
Bernard Hubeau als rechtssocioloog

DE ZWAKKE RECHTSGEBRUIKER

Dirk COLLIER
Suum cuique. De rechtsstaat op zoek naar zijn grondslagen

Maria BOUVERNE-DE BIE
De constructie van de zwakke rechtsgebruiker. Over de relatie tussen sociaal werk, recht en pedagogiek

Helma DE SMEDT & Jan VRANKEN
Van armentafels en voedselbanken: nil novi sub sole?

Han ENTZINGER
De vicieuze cirkel van juridische achterstelling en maatschappelijke achterstand

Jacques FIERENS & Françoise DE BOE
Responsabilité publique et engagements privés face aux pauvres

Steven GIBENS
Met klare juridische taal komt de burger eindelijk op verhaal!

Luc GOOSSENS
Sociaaldemocratie in tijden van armoede, ongelijke kansen, klimaatdreiging en internationale spanning. Een essay

Dirk VANHEULE
De valse illusies van het verblijfsrecht

RECHTSSOCIOLOGIE EN DE TOEGANG TOT HET RECHT

Leny DE GROOT-VAN LEEUWEN
Toegang tot de rechter: een elegie

Eric LANCKSWEERDT
Naar meer ethische vorming tijdens de rechtenopleiding

Albert MARTENS
Amicus curiae en voorvechter

Johan MEEUSEN
De "ruimte van vrijheid, veiligheid en recht" en de "justitiële samenwerking in bur-gerlijke zaken" in de Europese Unie: pleidooi voor een beter verdragsrechtelijk kader

Bert NIEMEIJER
Juristen opleiden voor hun maatschappelijke opdracht: recht dienstbaar maken aan de samenleving

Patricia POPELIER
De toegang van de burger tot de wet in dertig stappen

Stefan RUTTEN
Waar de (tweedelijns) juridische bijstand ophoudt en financiële drempels de toegang tot de rechter voor de lagere middenklasse beperken: maatregelen ter verbreding van de toegang tot de rechter voor de lagere middenklasse

Ashley TERLOUW
De zaak Garib en het belang van empirie voor de rechtspraak

RUIMTELIJKE ORDENING EN HET RECHT OP WONEN

Leen ACKAERT & Bruno VANOBBERGEN
Het woonbeleid vanuit de ogen van het kind en de rechten van kinderen

Nicolas BERNARD
Habitat léger : un essai de définition

Maarten DAMBRE
Het Vlaams Woninghuurdecreet in het licht van het grondrecht op wonen

Pascal DE DECKER
"De overheid wil dat we een huis kopen". Over de baksteen in de Vlaamse magen

Filip DE PRETER
Alternatieve woonvormen en de ruimtelijke ordening

Nico MOONS
De landed commons en het recht

Ingrid OPDEBEEK
Het onpartijdigheidsbeginsel in het omgevingsrecht. Over Gecoro’s, Uplace, ‘t Fornuis, de "paaitaks" en andere dozen van Pandora

Sigrid PAUWELS & Esther VAN ZIMMEREN
Duurzaam ruimtegebruik als motor voor juridische innovatie, een kritisch perspectief gebaseerd op de "Adaptive Law"-theorie

Aloïs VAN OEVELEN
Onderhuur in het woninghuurrecht

Wouter VANDENHOLE
Naar een recht op duurzaam wonen

Wolfgang VANDEVYVERE
Een betonstop: wat mag dat kosten, en wie zal dat betalen?
Over de planschaderegeling en de zoektocht naar evenwicht tussen collectief en individueel belang

Tom VANDROMME, Diederik VERMEIR en Nicolas CARETTE
De invulling van de gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur door het Vlaamse en Brusselse Gewest: woningkwaliteit en woonzekerheid

Guy VLOEBERGH
Ups and downs tijdens veertig jaar werken aan betaalbaar wonen en aan een goede ruimtelijke ordening

Sien WINTERS
In vogelvlucht over 30 jaar sociale huisvesting

KLACHTENBEHANDELING EN OMBUD

Daniël CUYPERS
Klokkenluiders: effectieve rechtsbescherming of niet?

Marc HERTOGH
Waarom is de ombudsman nog geen vertrouwensman? Rechtssociologische aantekeningen bij Hubeaus analyse van het mattheuseffect

Edward JANSSENS
Positie van de klager in de tuchtprocedure van advocaten

Frank MOULAERT
Les Justes – Bernard le Juste

Jean VAN HOUTTE
Over de rol van de stafhouder in het tuchtprocesrecht

Gudrun VANDE WALLE
De ambtenaar als melder van integriteitsschendingen

Bart WEEKERS, Erwin JANSSENS & Annemarie HANSELAER
Billijkheid via de ombudsman

Curriculum Vitae Bernard Hubeau

Selectieve bibliografie Bernard Hubeau

Lijst van intekenaars

Jacques Fierens est avocat au barreau de Bruxelles, professeur extraordinaire émérite de l’Université de Namur et professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, Chargé de cours honoraire de l’Université de Liège

Tom Vandromme is post-doc. navorser Universiteit Antwerpen.

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter