Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31

Disponible
299 p.
2017
Livre
Editor(s): Bael Jan
Auteur(s): Bael Jan, Barbaix Renate, Casman Helene
Ouvrage de la collection Rechtskroniek voor het Notariaat

Hélène Casman leidt Rechtskroniek voor het notariaat deel 31 in met een inleiding tot de nieuwe Erfwet 2017 en een overzicht van de krachtlijnen van deze wet. Het erfrecht is moderner geworden: wat bedoelt de wetgever daarmee? Twee hoofdbekommernissen hebben hem geleid:

  • rekening houden met de diversiteit van gezinssamenstellingen en gezinstransities
  • en conflicten in de afhandeling van nalatenschappen vermijden.

Is dit dubbel doel bereikt?

In de tweede bijdrage gaat Renate Barbaix in op de inbreng en de inkorting in het nieuwe erfrecht.

De nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap worden in een derde bijdrage besproken door Hélène Casman. De bepalingen over de verdeling zijn deels in het Burgerlijk Wetboek, deels in het Gerechtelijk Wetboek vervat. Wat is er veranderd voor de minnelijke verdeling? Wat is er veranderd voor de gerechtelijke verdeling? Het verbod van erfovereenkomsten is een van de moeilijkste leerstukken uit het erfrecht en wordt in de praktijk vaak als een belangrijke hinderpaal beschouwd bij de familiale vermogensplanning.

In een vierde bijdrage behandelt Jan Bael het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht. In het nieuwe erfrecht is er sterk gesleuteld aan de regels betreffende de erfovereenkomsten en zijn in het bijzonder de mogelijkheden om erfovereenkomsten te sluiten sterk uitgebreid. Er zijn wel belangrijke waarborgen ingebouwd om te vermijden dat men ondoordachte beslissingen zou nemen over een toekomstige nalatenschap.

ISBN 9789048632084 - Numéro de commande 202176304
Rechtskroniek voor het notariaat deel 31
€ 85,00

Hélène Casman leidt Rechtskroniek voor het notariaat deel 31 in met een inleiding tot de nieuwe Erfwet 2017 en een overzicht van de krachtlijnen van deze wet. Het erfrecht is moderner geworden: wat bedoelt de wetgever daarmee? Twee hoofdbekommernissen hebben hem geleid:

  • rekening houden met de diversiteit van gezinssamenstellingen en gezinstransities
  • en conflicten in de afhandeling van nalatenschappen vermijden.

Is dit dubbel doel bereikt?

In de tweede bijdrage gaat Renate Barbaix in op de inbreng en de inkorting in het nieuwe erfrecht.

De nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap worden in een derde bijdrage besproken door Hélène Casman. De bepalingen over de verdeling zijn deels in het Burgerlijk Wetboek, deels in het Gerechtelijk Wetboek vervat. Wat is er veranderd voor de minnelijke verdeling? Wat is er veranderd voor de gerechtelijke verdeling? Het verbod van erfovereenkomsten is een van de moeilijkste leerstukken uit het erfrecht en wordt in de praktijk vaak als een belangrijke hinderpaal beschouwd bij de familiale vermogensplanning.

In een vierde bijdrage behandelt Jan Bael het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht. In het nieuwe erfrecht is er sterk gesleuteld aan de regels betreffende de erfovereenkomsten en zijn in het bijzonder de mogelijkheden om erfovereenkomsten te sluiten sterk uitgebreid. Er zijn wel belangrijke waarborgen ingebouwd om te vermijden dat men ondoordachte beslissingen zou nemen over een toekomstige nalatenschap.


Inhoudstafel

Inleiding tot de nieuwe Erfwet 2017. Een overzicht van de krachtlijnen van deze wet

Hélène Casman

Inleiding

Hoofdstuk 1. Doelstellingen

Hoofdstuk 2. Kinderen

§ 1. Kinderen blijven de ‘evidente’ erfgenamen van hun overleden ouder

§ 2. Gelijkheid tussen de kinderen blijft de regel

§ 3. Ongelijkheid tussen de kinderen mag

§ 4. Reserve van de kinderen is dus behouden, maar herleid tot de helft van de nalatenschap

§ 5. Technische regels voor inbreng en inkorting van schenking gelijkgesteld

§ 6. Twee bijkomende nieuwe regels inzake inkorting

§ 7. Beoordeling

§ 8. Generatiesprong

Hoofdstuk 3. De langstlevende echtgenote

§ 1. Wat er niet verandert

§ 2. Wat wel verandert met betrekking tot de inbreng

§ 3. Wat verandert met betrekking tot de omzetting van vruchtgebruik van de LLE?

§ 4. Wat verandert met betrekking tot de reserve van de LLE?

§ 5. Ontneming van de reserve van de LLE

§ 6. Beoordeling

Hoofdstuk 4. Ascendenten

Hoofdstuk 5. Erfovereenkomsten

§ 1. Verbod van overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen

§ 2. Nieuwe wettelijke uitzonderingen op het verbod

§ 3. Toegelaten als punctuele erfovereenkomsten

§ 4. Geldigheidsvoorwaarden voor de uitzonderlijk toegelaten erfovereenkomsten

§ 5. Globale erfovereenkomst of familiaal pact

§ 6. Een heel nieuwe regel voor overeenkomsten onder bezwarende titel

§ 7. Beoordeling

Hoofdstuk 6. Toepassing in de tijd

§ 1. Inwerkingtreding op 1 september 2018

§ 2. Wat met reeds gemaakte testamenten?

§ 3. Wat met ‘oude’ schenkingen?

§ 4. Wat voor de inbreng door of ten aanzien van de langstlevende echtgenote?

Hoofdstuk 7. Nader over de verklaringen van behoud

§ 1. Verklaring van de schenker alleen

§ 2. Hoe wordt de verklaring van behoud afgelegd? Een voorbeeld

§ 3. Wanneer wordt de verklaring van behoud afgelegd?

§ 4. Wanneer wordt de verklaring van behoud aanbevolen?

 

De inbreng en de inkorting in het nieuwe erfrecht
Renate Barbaix

Inleiding

Hoofdstuk 1. De inbreng in het nieuwe erfrecht

§ 1. Wat is inbreng?

§ 2. Wie kan de inbreng vragen?

§ 3. Wanneer is er sprake van inbreng?

§ 4. Hoe gebeurt de inbreng?

Hoofdstuk 2. De (reserve en de) inkorting in het nieuwe erfrecht

§ 1. Wat is de reserve en de inkorting?

§ 2. Wie kan de inkorting vragen?

§ 3. Wanneer is er sprake van inkorting?

§ 4. Hoe gebeurt de inkorting?

 

Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap
Hélène Casman

Inleiding

Hoofdstuk 1. Vormvoorwaarden van de verdeling: principes ongewijzigd

Hoofdstuk 2. Deelgenoten in de verdeling

Hoofdstuk 3. Nieuw: onverdeeldheid via omzetting vruchtgebruik

Hoofdstuk 4. Principe van de nettoverdeling

Hoofdstuk 5. Principe van de verdeling in natura

Hoofdstuk 6. Voorkeurrechten bij de vorming van de kavels

Hoofdstuk 7. Wat als de verdeling in natura niet kan?

Hoofdstuk 8. Nieuw: compensatie voor VG op de reserve

Hoofdstuk 9. Wegwijs in de etappes van een vereffening en verdeling

Hoofdstuk 10. Betwisting van de verdeling

 

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht
Jan Bael

Hoofdstuk 1. Wanneer is er sprake van een verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen?

§ 1. Inleiding

§ 2. Het vroegere verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen. Welke overeenkomsten en rechtshandelingen vielen er onder het vroegere verbod van erfovereenkomsten?

§ 3. Het nieuwe verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen. Welke overeenkomsten en rechtshandelingen vallen er onder het nieuwe verbod van erfovereenkomsten?

Hoofdstuk 2. Sanctionering van niet-toegelaten erfovereenkomsten

§ 1. Artikel 1100/3 van het Burgerlijk Wetboek

§ 2. Gevolgen

Hoofdstuk 3. Wettelijke uitzonderingen op het verbod van erfovereenkomsten. Bekwaamheid om een toegelaten erfovereenkomst te sluiten

§ 1. De minderjarige

§ 2. De persoon onder bewind

Hoofdstuk 4. Vormvereisten betreffende de uitzonderlijk door de wetgever toegelaten erfovereenkomsten

§ 1. De vereiste van een notariële akte

§ 2. Voorlichting van elke partij bij de erfovereenkomst en bedenktijd

§ 3. De inhoud van de notariële akte en de ondertekening daarvan

§ 4. Samenvatting van het scenario

§ 5. Uitzonderingen op de regels inzake de vorm van de erfovereenkomsten

§ 6. Sanctionering van de miskenning van de bepalingen van artikel 1100/5 van het Burgerlijk Wetboek

Hoofdstuk 5. Publiciteit van de door de wetgever toegelaten erfovereenkomsten

Hoofdstuk 6. Een bijzonder type van erfovereenkomst: de globale erfovereenkomst

§ 1. Inleiding

§ 2. Algemene principes van de globale erfovereenkomst

§ 3. Een globale erfovereenkomst waarbij de beide ouders betrokken zijn

§ 4. Regels van toepassing op de schenkingen in de globale erfovereenkomst

§ 5. Bekwaamheid tot het sluiten van een globale erfovereenkomst

§ 6. Stiefkinderen: kinderen van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner

§ 7. De toestemming tot de globale erfovereenkomst impliceert verzaking aan de vordering tot inkorting en de vordering tot inbreng

§ 8. Impact van de globale erfovereenkomst op de samenstelling van de fictieve massa en op de aanrekening van de giften gedaan aan een derde

§ 9. Tussenkomst van de echtgenoot van de beschikker in de globale erfovereenkomst

§ 10. De mogelijkheid van een generatiesprong in het raam van een globale erfovereenkomst

§ 11. Het opduiken van nieuwe erfgenamen na de ondertekening van de globale erfovereenkomst

§ 12. De vraag in welke mate bij miskenning van de bepalingen van artikel 1100/7 een vordering tot nietigverklaring zou kunnen worden ingesteld

§ 13. Toepasselijkheid van de bepalingen betreffende de door de wet uitzonderlijk toegelaten erfovereenkomsten

Hoofdstuk 7. Enkele nieuwe wettelijke uitzonderingen op het verbod van erfovereen­komsten

§ 1. Inleiding

§ 2. Erfovereenkomsten inzake de inbreng

§ 3. Erfovereenkomsten inzake de inkorting

§ 4. Wijziging van het ogenblik van inwerkingtreding van de overeenkomst inzake het wettelijk erfrecht en het voorbehouden erfdeel bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (nieuw art. 915bis, § 3, derde lid BW)

§ 5. Verzaking aan het recht van vruchtgebruik betreffende een schenking gedaan met voorbehoud van vruchtgebruik door de eerststervende echtgenoot of eerststervende wettelijk samenwonende (nieuw art. 858bis, § 5 BW)

Hoofdstuk 8. Gevolgen van de toegelaten erfovereenkomsten

§ 1. Geen vervroegde aanvaarding van de nalatenschap

§ 2. Degene die door plaatsvervulling tot de nalatenschap komt, is verbonden door de erfovereenkomsten gesloten door de persoon in wiens plaats hij tot de nalatenschap komt

§ 3. Herroeping van de verzaking aan rechten in een toekomstige nalatenschap

Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017 en overgangsbepalingen

§ 1. Inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017

§ 2. Overgangsbepalingen

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter