Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 28

Disponible
299 p.
2016
Livre
Editor(s): Jan Bael
Auteur(s): Bael Jan, Callebaut Jennifer, Sumner Ian
Ouvrage de la collection Rechtskroniek voor het Notariaat

De federale wetgever en de Vlaamse decreetgever hebben de laatste jaren niet stilgezeten in het domein van het vastgoedrecht. De eerste bijdrage verschaft de notaris een overzicht van de wijzigingen sinds 1 januari 2013 met concrete aanbevelingen voor de redactie van onderhandse en authentieke akten. De focus ligt op het Onroerenderfgoeddecreet en de verplichting om te prekadastreren bij akten betreffende nieuw te creëren kadastrale percelen. Ook de informatieplichten uit de VCRO en uit het Decreet Integraal Waterbeleid worden kort aangestipt.

Een tweede bijdrage focust op de Erfrechtverordening die sinds 17 augustus 2015 van kracht is. De verordening heeft directe gevolgen voor de dagelijkse erfrechtpraktijk van de notaris. Aan de orde komt welke rechtskeuzes na 17 augustus 2015 nog mogelijk zijn en in hoeverre rechtskeuzes van vóór 17 augustus 2015 al dan niet van belang zijn om in stand te houden. Ook wordt aandacht besteed aan de Europese verklaring van erfrecht die door de Erfrechtverordening wordt geïntroduceerd. Onder andere wordt met betrekking tot de Europese verklaring van erfrecht besproken hoe u als notaris kunt bepalen of u in een specifieke erfopvolging bevoegd bent om een Europese verklaring van erfrecht af te geven.

Een derde bijdrage gaat in op de buitengerechtelijke bescherming. U krijgt een analyse van de sterk uiteenlopende standpunten, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de notaris en met voorstel van enkele modellen.


 

ISBN 9789048626953 - Numéro de commande 202163202
Rechtskroniek voor het Notariaat deel 28
€ 98,00

De federale wetgever en de Vlaamse decreetgever hebben de laatste jaren niet stilgezeten in het domein van het vastgoedrecht. De eerste bijdrage verschaft de notaris een overzicht van de wijzigingen sinds 1 januari 2013 met concrete aanbevelingen voor de redactie van onderhandse en authentieke akten. De focus ligt op het Onroerenderfgoeddecreet en de verplichting om te prekadastreren bij akten betreffende nieuw te creëren kadastrale percelen. Ook de informatieplichten uit de VCRO en uit het Decreet Integraal Waterbeleid worden kort aangestipt.

Een tweede bijdrage focust op de Erfrechtverordening die sinds 17 augustus 2015 van kracht is. De verordening heeft directe gevolgen voor de dagelijkse erfrechtpraktijk van de notaris. Aan de orde komt welke rechtskeuzes na 17 augustus 2015 nog mogelijk zijn en in hoeverre rechtskeuzes van vóór 17 augustus 2015 al dan niet van belang zijn om in stand te houden. Ook wordt aandacht besteed aan de Europese verklaring van erfrecht die door de Erfrechtverordening wordt geïntroduceerd. Onder andere wordt met betrekking tot de Europese verklaring van erfrecht besproken hoe u als notaris kunt bepalen of u in een specifieke erfopvolging bevoegd bent om een Europese verklaring van erfrecht af te geven.

Een derde bijdrage gaat in op de buitengerechtelijke bescherming. U krijgt een analyse van de sterk uiteenlopende standpunten, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de notaris en met voorstel van enkele modellen.


 


Inhoudstafel

WIJZIGINGEN IN HET VASTGOEDRECHT: DE ESSENTIE VOOR DE NOTARIS

Hoofdstuk 1. Het Onroerenderfgoeddecreet

§ 1. Juridisch kader
§ 2. Vastgesteld erfgoed
§ 3. Beschermd erfgoed
§ 4. Akte minnelijke schikking
§ 5. Afzonderlijke akte van herstelmaatregel
§ 6. Wettelijke hypotheek

Hoofdstuk 2. De identificatie van nieuw te creëren kadastrale percelen

§ 1. Doelstelling
§ 2. Identificatievoorschrift
§ 3. Toepassingsgebied
§ 4. Sanctie
§ 5. Combinatie met andere reglementering

Hoofdstuk 3. Decreet Integraal Waterbeleid

Hoofdstuk 4. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Hoofdstuk 5. Harmonisatiedecreet Vlaamse voorkooprechten

§ 1. Voorkooprechten ratione temporis
§ 2. Verplichte gegevens van het aanbod bij verkoop uit de hand
§ 3. Aanvaardingstermijn voor de uitoefening van een voorkooprecht op een verpacht perceel
§ 4. Termijn voor de kennisgeving van de tweede zitdag
§ 5. Berekening van de termijnen

 

DE ERFRECHTVERORDENING: ENKELE PRAKTISCHE TIPS VOOR DE NOTARIS

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Start procedure tot afgifte EVvE

Hoofdstuk 3. Toepasselijkheid Erfrechtverordening alsmede relevantie afgifte EVvE

Hoofdstuk 4. Bevoegdheid notaris

§ 1. Bevoegdheid notaris wanneer er geen rechtskeuze is gemaakt
§ 2. Bevoegdheid notaris wanneer er wel een rechtskeuze is gemaakt

Hoofdstuk 5. Bepalen geldigheid rechtskeuze

§ 1. Rechtskeuzes gemaakt op of na 17 augustus 2015
§ 2. Rechtskeuzes gemaakt voor 17 augustus 2015

Hoofdstuk 6. Toepasselijk recht erfopvolging

§ 1. Rechtskeuze
§ 2. Objectief toepasselijk recht op de erfopvolging (recht van staat van de gewone verblijfplaats)

Hoofdstuk 7. Bepalen geldigheid testament

§ 1. Formele geldigheid testament
§ 2. Toelaatbaarheid en materiële geldigheid testament

Hoofdstuk 8. Afgeven EVvE

§ 1. Inleiding
§ 2. Rechthebbenden op de hoogte brengen van de aanvraag
§ 3. Verdere behandeling van de aanvraag
§ 4. Opstellen van de EVvE
§ 5. Afschriften van de EVvE verstrekken
§ 6. Rechtsgevolgen

Hoofdstuk 9. Rechtsmiddelen

DE BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING: EEN OVERZICHT MET AANDACHT VOOR EEN AANTAL DISCUSSIEPUNTEN IN DE RECHTSLEER EN MET EEN VOORSTEL VAN EEN AANTAL MODELLEN

Hoofdstuk 1. Inleiding: de nieuwe wettelijke regeling inzake het bewind en de rechterlijke bescherming

§ 1. De nieuwe wettelijke regeling inzake het bewind
§ 2. De rechterlijke bescherming

Hoofdstuk 2. De buitengerechtelijke bescherming

§ 1. De mogelijkheid voor de persoon om zelf een regeling uit te werken voor het geval hij later wegens zijn gezondheidstoestand niet meer in staat zou zijn om zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen
§ 2. Registratie in een centraal register
§ 3. Verplichte inhoud van de volmacht
§ 4. Personen die geen lasthebber kunnen zijn
§ 5. Vorm van de volmacht
§ 6. Mogelijkheid om na de inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2013 nog een volmacht te gebruiken wanneer de volmachtgever niet meer wilsgeschikt is
§ 7. Inwerkingtreding van de volmacht die een buitengerechtelijke bescherming wil regelen: is een voorafgaande tussenkomst van de vrederechter vereist vooraleer aan de buitengerechtelijke bescherming uitvoering kan worden gegeven?
§ 8. Mogelijke inhoud van de volmacht
§ 9. Wijziging en einde van de buitengerechtelijke beschermingsregeling

Hoofdstuk 3. De mogelijkheid tot het stellen van rechtshandelingen uit het familiaal vermogensrecht voor de persoon waarvoor een buitengerechtelijke bescherming geldt

§ 1. Inleiding
§ 2. Het testament
§ 3. De schenking
§ 4. Het huwelijkscontract en de wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel

Hoofdstuk 4. Een voorstel van enkele modellen en clausules

§ 1. De volmacht die daadwerkelijk tot doel heeft een algemene buitengerechtelijke bescherming tot stand te brengen
§ 2. Clausule in volmachten die niet echt tot doel hebben een algemene buitengerechtelijke bescherming tot stand te brengen
§ 3. Diverse clausules in onderhandse of notariële akten waarbij gebruik wordt gemaakt van een volmacht
§ 4. Het getuigschrift van een arts waaruit blijkt dat de volmachtgever nog wilsgeschikt is

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter