Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Bestuurlijke en strafrechtelijke vrijheidsbeperkingen ter handhaving van de openbare orde

Disponible
612 p.
2021
Livre
Auteur(s): Todts Liesbeth

Hoe balanceer je op het evenwicht tussen de vrijheid als burger en het algemeen belang voor de maatschappij? De persoonlijke bewegingsvrijheid is een grondwettelijk gewaarborgd recht dat niet absoluut is en waarop dus beperkingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld om de openbare orde te vrijwaren. Liesbeth Todts maakte een alomvattend kader op de snijlijnen van het bestuursrecht, het strafrecht en de grondrechten.

Deze publicatie analyseert en concretiseert de diverse grond- en procedurele voorwaarden waaraan bestuurlijke en strafrechtelijke beperkingen op de bewegingsvrijheid ter handhaving van de openbare orde moeten voldoen, om toelaatbare beperkingen te zijn op het recht op bewegingsvrijheid. De auteur heeft een toetsingskader uitgewerkt waaraan alle betrokkenen (de wetgever, de besturen, de rechters maar vooral ook de rechtzoekenden zelf) een voorgenomen of genomen maatregel kunnen toetsen om te oordelen of deze maatregel de wettigheidstoets doorstaat.

Dit boek is de handelseditie van het doctoraal proefschrift dat op 10 juni 2020 door Liesbeth Todts werd verdedigd aan de Universiteit Antwerpen. Liesbeth heeft hiermee een opmerkelijk toetsingskader uitgewerkt waaraan beleidsmakers hun plannen tot het beperken van de persoonlijke vrijheid vooraf kunnen toetsen en rechtzoekenden en rechters de genomen beslissingen achteraf kunnen beoordelen.

Alhoewel het proefschrift werd geschreven vóór het uitbreken van de pandemie is het proefschrift ‘coronaproof’, in die zin dat ook de vrijheidsbeperkende maatregelen die naar aanleiding van de pandemie werden opgelegd hieraan kunnen worden getoetst.

>> Dit boek maakt deel uit van de reeks Administratieve Rechtsbibliotheek

ISBN 9789048642533 - Numéro de commande 202211201
Bestuurlijke en strafrechtelijke vrijheidsbeperkingen ter handhaving van de openbare orde
€ 145,00
Abonnés € 116,00

Hoe balanceer je op het evenwicht tussen de vrijheid als burger en het algemeen belang voor de maatschappij? De persoonlijke bewegingsvrijheid is een grondwettelijk gewaarborgd recht dat niet absoluut is en waarop dus beperkingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld om de openbare orde te vrijwaren. Liesbeth Todts maakte een alomvattend kader op de snijlijnen van het bestuursrecht, het strafrecht en de grondrechten.

Deze publicatie analyseert en concretiseert de diverse grond- en procedurele voorwaarden waaraan bestuurlijke en strafrechtelijke beperkingen op de bewegingsvrijheid ter handhaving van de openbare orde moeten voldoen, om toelaatbare beperkingen te zijn op het recht op bewegingsvrijheid. De auteur heeft een toetsingskader uitgewerkt waaraan alle betrokkenen (de wetgever, de besturen, de rechters maar vooral ook de rechtzoekenden zelf) een voorgenomen of genomen maatregel kunnen toetsen om te oordelen of deze maatregel de wettigheidstoets doorstaat.

Dit boek is de handelseditie van het doctoraal proefschrift dat op 10 juni 2020 door Liesbeth Todts werd verdedigd aan de Universiteit Antwerpen. Liesbeth heeft hiermee een opmerkelijk toetsingskader uitgewerkt waaraan beleidsmakers hun plannen tot het beperken van de persoonlijke vrijheid vooraf kunnen toetsen en rechtzoekenden en rechters de genomen beslissingen achteraf kunnen beoordelen.

Alhoewel het proefschrift werd geschreven vóór het uitbreken van de pandemie is het proefschrift ‘coronaproof’, in die zin dat ook de vrijheidsbeperkende maatregelen die naar aanleiding van de pandemie werden opgelegd hieraan kunnen worden getoetst.

>> Dit boek maakt deel uit van de reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


Inhoudstafel

VOORWOORD
DANKWOORD
LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN
INHOUD

DEEL 1 – INLEIDING
HOOFDSTUK 1. Juridische en maatschappelijke probleemstelling
HOOFDSTUK 2. Doelstellingen, onderzoeksvragen en afbakening van het onderzoek
HOOFDSTUK 3. Onderzoeksmethode

DEEL 2 – HET RECHT OP PERSOONLIJKE BEWEGINGSVRIJHEID: BEGRIP, BRONNEN, DRAAGWIJDTE EN AARD
HOOFDSTUK 1. Begrip en bronnen van het recht op persoonlijke bewegingsvrijheid
HOOFDSTUK 2. Draagwijdte van het recht op persoonlijke bewegingsvrijheid
HOOFDSTUK 3. Aard van het recht op persoonlijke bewegingsvrijheid
HOOFDSTUK 4. Conclusies

DEEL 3 – JURIDISCHE KWALIFICATIES VAN HET BESTUURLIJK EN STRAFRECHTELIJK VRIJHEIDSBEPERKEND ORDEHANDHAVINGSINSTRUMENTARIUM
HOOFDSTUK 1. Juridische kwalificatie op nationaal niveau
HOOFDSTUK 2. Juridische kwalificatie in het licht van het EVRM
HOOFDSTUK 3. Schematisch overzicht
HOOFDSTUK 4. Conclusies

DEEL 4 – GRONDVOORWAARDEN: VOORWAARDEN INZAKE DE MOGELIJKHEID EN DE BEVOEGDHEID OM DE PERSOONLIJKE BEWEGINGSVRIJHEID TE BEPERKEN
HOOFDSTUK 1. Inleiding en afbakening
HOOFDSTUK 2. Legaliteitseis: de voorwaarde van een wettelijke grondslag voor beperkingen op de persoonlijke bewegingsvrijheid
HOOFDSTUK 3. Legitimiteitseis: de voorwaarde van een legitieme doelstelling voor beperkingen op de persoonlijke bewegingsvrijheid
HOOFDSTUK 4. Proportionaliteitseis: de voorwaarde van een proportionele beperking op de persoonlijke bewegingsvrijheid
HOOFDSTUK 5. Ne bis in idem-eis en andere vormen van samenloop: grenzen aan de combineerbaarheid van verschillende bestuurlijke en/of strafrechtelijke vrijheidsbeperkende ordehandhavingstechnieken
HOOFDSTUK 6. Schematisch overzicht
HOOFDSTUK 7. Conclusies

DEEL 5 – PROCEDURELE VOORWAARDEN OM DE PERSOONLIJKE BEWEGINGSVRIJHEID TE KUNNEN BEPERKEN
HOOFDSTUK 1. Inleiding en afbakening
HOOFDSTUK 2. Institutionele eisen: eisen waaraan de bevoegde instantie moet voldoen
HOOFDSTUK 3. Audi et alteram partem-eis: de rechten van de verdediging in strafzaken versus het recht om zijn standpunt op nuttige wijze naar voren te brengen (hoorplicht)
HOOFDSTUK 4. Motiveringseis: de rechterlijke motiveringsplicht versus de (formele) motiveringsplicht van bestuurshandelingen
HOOFDSTUK 5. Schematisch overzicht
HOOFDSTUK 6. Conclusies

DEEL 6 – EINDCONCLUSIES, STELLINGEN EN AANBEVELINGEN

SELECTIEVE BIBLIOGRAFIE
BIJLAGE I
BIJLAGE II – SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE GETOETSTE BESTUURLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE VRIJHEIDSBEPERKENDE ORDEHANDHAVINGSTECHNIEKEN
BIJLAGE III – OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE TABELLEN

 Raadpleeg hier de gedetailleerde inhoudstafel

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter