Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Liber amicorum Marnix Van Damme

Disponible
632 p.
2021
Livre
Editor(s): Wirtgen Aube
Auteur(s): Alen André, Boes Marc, Corthaut Tim, De Becker Alexander, De Somer Stéphanie, De Sutter Benny, Debersaques Geert, Draye Anne Mie, Dujardin Jean, Eggermont Frederic, Gjurova Alexandra, Jaumotte Jacques, Jenart Cedric, Leus Kaat, Magerotte Allan, Opdebeek Ingrid, Pas Wouter, Rauws Wilfried, Stevens Roger, Theunis Jan, Van Drooghenbroeck Sébastien, Van Eeckhoutte Dries, Van Nieuwenhove Jeroen, Vande Lanotte Johan, Vandenbossche Emmanuel, Velaers Jan, Wirtgen Aube

Na een bijzonder rijk gevulde loopbaan werd professor Marnix Van Damme in oktober 2020 toegelaten tot het emeritaat aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Naast zijn drukke taak als Kamervoorzitter van de eerste kamer Wetgeving van de Raad van State was Marnix Van Damme ook belast met een omvangrijke lesopdracht aan de universiteit, onder meer met de opleidingsonderdelen Grondwettelijk Recht, Rechtsbescherming tegen de overheid en Wetgevingsleer en -techniek. Daarbij heeft hij generaties juristen in inspirerende colleges gevormd. Daarnaast is hij de auteur van een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre. Hij is een van de weinige beoefenaars van het publiekrecht die op het hoogste niveau zowel het bestuursrecht als het staatsrecht beheerst. De carrière van Marnix Van Damme getuigt dan ook van een onvoorstelbare werkkracht. 

Naar aanleiding van zijn emeritaat bieden zijn collega's en vrienden hem dit Liber amicorum aan. De onderwerpen van de bijdragen reflecteren de diverse juridische domeinen waarin Marnix Van Damme binnen en buiten de academische wereld zijn sporen verdiende. Zij getuigen ook van de grote waardering die in de academische en gerechtelijke wereld voor hem en voor zijn werk leeft.

ISBN 9789048639045 - Numéro de commande 202209108
Liber amicorum Marnix Van Damme
€ 145,00

Na een bijzonder rijk gevulde loopbaan werd professor Marnix Van Damme in oktober 2020 toegelaten tot het emeritaat aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Naast zijn drukke taak als Kamervoorzitter van de eerste kamer Wetgeving van de Raad van State was Marnix Van Damme ook belast met een omvangrijke lesopdracht aan de universiteit, onder meer met de opleidingsonderdelen Grondwettelijk Recht, Rechtsbescherming tegen de overheid en Wetgevingsleer en -techniek. Daarbij heeft hij generaties juristen in inspirerende colleges gevormd. Daarnaast is hij de auteur van een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre. Hij is een van de weinige beoefenaars van het publiekrecht die op het hoogste niveau zowel het bestuursrecht als het staatsrecht beheerst. De carrière van Marnix Van Damme getuigt dan ook van een onvoorstelbare werkkracht. 

Naar aanleiding van zijn emeritaat bieden zijn collega's en vrienden hem dit Liber amicorum aan. De onderwerpen van de bijdragen reflecteren de diverse juridische domeinen waarin Marnix Van Damme binnen en buiten de academische wereld zijn sporen verdiende. Zij getuigen ook van de grote waardering die in de academische en gerechtelijke wereld voor hem en voor zijn werk leeft.


Inhoudstafel

Voorwoord
DEEL 1. STAATSRECHT

Samenwerkingsakkoorden als interne Belgische verdragen?
Gelijkenissen en verschillen tussen samenwerkingsakkoorden en verdragen en hun constitutionele implicaties

De ideologische en filosofische alarmbelprocedure: revival of requiem?

De herinterpretatie van artikel 9 van de Japanse Grondwet: van pacifisme naar het recht op collectieve zelfverdediging

DEEL 2. RECHTEN EN VRIJHEDEN

Kan standstill op hol slaan?
Een reflectie over de herijking van de standstillwerking van artikel 23 Gw.

Vrije meningsuiting in tijden van sociale media: tijd om een aantal uitgangspunten te herzien?

Plus vite que la musique.
Quelques réflexions sur la subsidiarité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

DEEL 3. BESTUURSRECHT

Het recht van wederoverdracht na onteigening: enige aandachtspunten

Mandaten, personeel en vrijheid in het openbaar ambt

Over gemeentewegen, lokale autonomie en burgerparticipatie

De rechtsbescherming bij ontslag en tucht en de preventieve schorsing van het gesubsidieerd personeel van de provinciale en de gemeentelijke onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding

Codificatie van het algemeen bestuursrecht: motieven en aandachtspunten

DEEL 4. PUBLIEK PROCESRECHT

De toetsing van de niet-wetgevende handelingen van de wetgevende vergaderingen en van de totstandkoming van de wetgevende normen door het Grondwettelijk Hof

De verkorte procedures in de rechtspleging voor de Raad van State onder vuur!
Wat dan met het verlangen naar een snelle en finale bestuurlijke geschilbeslechting?

De procedurele aspecten van de versnelde procedure voor de beroepen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beslissingen van de FSMA en de NBB: fasten your seat belts

Deloyale procesvoering in het vernietigingsberoep bij de Raad van State: heiligt het doel niet langer de middelen “van openbare orde”?

De vaststelling van de onwettigheid van een bestuurshandeling in het kader van de schadevergoeding tot herstel

DEEL 5. DE ORGANISATIE EN WERKING VAN DE RAAD VAN STATE

Artikel 84, § 4, tweede lid RvS-Wet: casemanagement in de afdeling Wetgeving bij de Raad van State

Marnix Van Damme en de afdeling Wetgeving van de Raad van State: een lang verhaal, maar allerminst een saai verhaal!

Recente ontwikkelingen in de organisatiestructuur van de Raad van State

DEEL 6. WETGEVINGSLEER EN -TECHNIEK

Raw power of toch niet vrijuit?
Grondslagen en functionele benadering van de motiveringsplicht voor regelgeving

Bekrachtiging van besluiten in de wetgevingspraktijk

Taalvereisten inzake de bekendmaking van wetten

CURRICULUM VITAE MARNIX VAN DAMME
LIJST VAN INTEKENAARS

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter